Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

oznamMedzinárodná konferencia pracovníkov samospráv ukončila úspešný projekt cezhraničnej spolupráce.

Loga EU ZSK a PL-SK

 

Medzinárodnou konferenciou pracovníkov samospráv obce Raková a gminy Lipowa sa úspešne ukončil projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, ktorý spoločne realizovali  obec Raková a gmina Lipowa. Konferencia s názvom : Spolupráca samospráv sa konala v piatok, 11.októbra 2013 v partnerskej obci Lipowa.

Celé podujatie otvoril wojt (starosta) gminy Lipowa – Stanislav Caputa. Vo svojom príhovore privítal pracovníkov samosprávy zo Slovenska a svojich pracovníkov, gminy Lipowa. V rámci pripravenej prezentácie predstavil gminu Lipowa v pohľade štruktúr štátnej správy a samosprávy Poľskej republiky. Taktiež predstavil organizačnú štruktúru úradu gminy a ich pracovníkov. Starosta obce Raková – Anton Heglas, taktiež privítal všetkých prítomných a poďakoval domácim účastníkom za pomoc pri príprave konferencie. Uviedol doterajšie projekty spolupráce gminy Lipowa a obce Raková. „V minulosti boli podané žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondu Európskej únie a nie všetky boli úspešné. Konštatujem, že najväčší problém je príprava žiadosti tak, aby spĺňali legislatívu krajín. A to je hlavným dôvodom dnešnej konferencie.“ Predstavil organizačnú štruktúru obce Raková, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a organizačnú štruktúru Obecného úradu v Rakovej s pracovníkmi. V diskusii boli prerokované ďalšie možnosti spolupráce, ako základných a materských škôl, hasičov a ostatných organizácií. V poobedňajších hodinách sme si spoločne ukázali úrad gminy Lipowa, základné školy v Lipowej a ostatné zaujímavosti obce

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika2007-2013s názvom: Otvorme hranicu novému poznaniu.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca