Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Stavebný úrad

Ohlásenie drobnej stavby
Prílohy:
1.) Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich – 2x
2.) Kópia katastrálnej mapy 
3.) Výpis z listu vlastníctva 
4.) Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, najmä ak pre realizáciu drobnej stavby je nutné použiť susednú nehnuteľnosť – 1x
5.) Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi –
1 x
6.) Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ktorá bude zabezpečovať vedenie stavby, ak žiadateľ bude realizovať drobnú stavbu svojpomocne
7.) Uhradiť správny poplatok vo výške:
1. právnická osoba - 30 eur
2. fyzická osoba – 10 eur

doc Ohlásenie drobnej stavby50 KB

Ohlásenie udržiavacích prác
Prílohy:
1.) Kópia katastrálnej mapy 
2.) Výpis z listu vlastníctva 
3.) Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi – 1x

docxohlasenie_udrž._prác.docx

pdfVyhlásenie kvalifikovanej osoby

Ohlásenie stavebných úprav
Prílohy:
1.) Kópia katastrálnej mapy 
2.) Výpis z listu vlastníctva 
3.) Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi – 1x

docxOhlásenie stavebných úprav

docŽiadosť o zmenu územného plánu

Žiadosť o odstránenie stavby

1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práce k stavbe a k pozemkom (list vlastníctva, zmluvy)
2. Snímka z mapy
3. Technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
4. Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi rozvodné siete a s účastníkmi konania, pokiaľ sa o odstránenie stavby vopred uskutočnili
5. Stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov
6. Pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená firma, dohodne s kvalifikovanou osobou, ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor nad prácami spojenými s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať

docxŽiadosť o odstránenie stavby

K žiadosti na vydanie stavebného povolenia stavebník pripojí:
1. Doklady, ktorými stavebník preukáže vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám, na ktorých sa stavba uskutoční, ak o stavebné povolenie žiada nájomca, pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú dohodu s vlastníkom pozemku alebo stavby predloží aj právnická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať ak žiada o povolenie dočasnej stavby.
2. Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach. PD stavby musí byť vyhotovená oprávnenou osobou, v prípade žiadosti o stavebné povolenie podľa § 45 ods. 6 písm.a) stavebného zákona ( projekt jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb ) postačí dokumentácia vypracovaná kvalifikovanou osobou s príslušným odborným vzdelaním. Rozsah projektu stanovuje § 9 vyhlášky 453/2000 Z.z.
3. Doklady o rokovaniach s orgánmi štátnej správy a účastníkmi stavebného konania , pokiaľ boli vykonané pred podaním žiadosti, stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich určujú osobitné predpisy ( napr.: ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ochrana ovzdušia, posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie, ochrana prírody a pod. )
4. Právoplatné územné rozhodnutie.
5. Písomné prehlásenie odborne spôsobilej osoby / oprávnenej osoby, že bude na stavbe vykonávať odborné vedenie uskutočňovania stavby ( pri uskutočňovaní stavby svojpomocne )
6. Písomné splnomocnenie na zastupovanie stavebníka.
7. Pri jadrovej stavbe – súhlas Úradu jadrového dozoru.
8. Kópia všeobecného záväzného nariadenia o schválení územného plánu ( ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie )
9. Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch

doc Návrh na vydanie územného rozhodnutia35 KB
doc Žiadosť o vydanie stavebného povolenia39 KB
doc Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia31 KB

 

Prevod majetku obce

pdfPostup pri prevode majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Evidencia obyvateľov


docxNávrh na zrušenie trvalého pobytu

docxŽiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

docxSúhlas s prihlásením občana na pobyt

docxVyhlásenie o zákaze poskytovania údajov


Všeobecná správa

 
doc Čestné vyhlásenie - univerzálne7.5 KB
doc Žiadosť o určenie predajnej a prevádzkovej doby24.00 KB
pdf Žiadosť o určenie predajnej a prevádzkovej doby121.12 KB

pdfPotvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa (detský lekár) na účely posúdenia nároku na

pdfŽiadosť o príspevok na pohreb

pdfŽiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa

pdfS m e r n i c a o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov


 Sociálna oblasť

pdfLekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

pdfPostup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu-opatrovateľskú službu

pdfŽiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

pdfŽiadosť o uzatvorenie zmluvy pre poskytovanie sociálnej služby

pdfŽiadosť o zabezpečenie podpornej sociálnej služby jedáleň

pdfDotazník spokojnosti - opatrovateľská služba

Dane

 Elektronické daňové podanie 

Daňové priznanie fyzické osoby
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti pre fyzické osoby a právnické osoby

pdfPriznanie k dani za predajné automaty

pdfPriznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

pdfPriznanie k dani za psa

 
Rybári

Rybársky lístok
V zmysle zákona NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve §10 ods.2
Rybársky lístok vydáva obec, na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
V zmysle zákona NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve §10 ods.3
Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu, viď príloha.

V zmysle zákona NR SR č. 139/2002 o rybárstve § 10 ods. 11
Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné
V zmysle zákona NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve § 10 ods. 4
Vydanie rybárskeho lístka je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku

Lehota: na počkanie

Správny poplatok: Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
Položka 38:

a) Týždenný ...............................1,50 €
b) Mesačný..................................3,00 €
c) Ročný......................................7,00 €
d) Trojročný...............................17,00 €

Oslobodenie od poplatku
1.Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

Ochrana prírody

Žiadosť vydanie suhlasu na výrub dreviny
Vyplnenú žiadosť doloženú situačným snímkom , na ktorom dreviny rastú, podajte na Obecnom úrade v Rakovej alebo zašlite na adresu:
Obec Raková
Obecný úrad č. 140
02351 Raková

V prípade udelenia súhlasu k výrubu drevín, stanoví obec Raková v rozhodnutí lehotu, v ktorej sa bude výrub realizovať ako aj podmienky výrubu. Rozhodnutie doručí obec Raková žiadateľovi a organizáciám resp. osobám, ktoré sú rozhodnutím dotknuté. Žiadosti spolu s rozhodnutím archivuje Obec Raková, ktorá rozhodnutie vydáva.

Poplatky
V zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka č. 160, za podanie žiadosti o udelenie súhlasu na výrub drevín je stanovený správny poplatok:

1. fyzická osoba- 10,00 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnené na podnikanie - 100,00 eur

Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti v hotovosti alebo bankovým prevodom  

docŽiadosť o výrub stromov

 

Poľnohospodárstvo

 Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
Príloha:
- fotokópia IČO (v prípade už prideleného)
- výpis z katastra nehnuteľnosti, resp. zmluvu o prenájme k nahliadnutiu
- Žiadateľ vypíše prevažujúcu činnosť napr.: pestovanie obilnín, zeleniny, chov zvierat (vypísať aký druh), služby a pod.
- Žiadateľ, ktorý má parcelu mimo Slaskej predloží Zmluvu o prenájme nehnuteľnosti, na ktorej bude prevádzkovať činnosť, resp. výpis z katastra nehnuteľností.
- Ak už má žiadateľ pridelené IČO, k žiadosti doloží jeho kópiu, ktorá zostáva v spise..
- Potvrdenie sa vydá po predložení dokladu o zaplatení správneho poplatku.

docxŽiadosť o potvrdenie trvania platného osvedčenia SHR

docxSamostatne hospodáriaci roľník (SHR) - zmena údajov Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR

docxŽiadosť o zrušenie osvedčenia SHR

 

Podnet občanov

 
V rámci skvalitnenia komunikácie s obecným úradom ponúkame verejnosti možnosť adresovať obci oznámenie, podnet alebo sťažnosť prostredníctvom vyplneného úradného záznamu, ktorého formulár prikladáme. Vyplnený formulár môžete doniesť osobne na obecný úrad, resp. ho môžete zaslať elektronicky na nasledovné adresy:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

docxÚradný záznam

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca