Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Erb, vlajka a pečať obce boli schválené heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR. PhDr. Ladislav Vrteľ, tajomník heraldickej komisie vo svojom popise vzniku a pôvodu základných heraldických symbolov obce Raková zo dňa 5.2.1993 uvádza:

Najstaršiu známu pečať obce poznáme podľa odtlačku typária na písomnosti z roku 1755. V pečatidle nebol vyrytý dátum jeho zavedenia. Samotná pečať je okrúhla s priemerom 30 mm. V kruhopise nesie nápis FOGT+RAKOWSKI:PRAWO(M): a v strede pečate je zobrazená jedľa aj s koreňmi – historický symbol Rakovej.

Ďalšie pečatidlo je už datované, nesie letopočet 1776. Vzniklo podľa predchádzajúceho , v jeho strede je tiež jedľa s koreňmi, tentoraz sprevádzaná letopočtom, pečatidlo má rovnakú veľkosť a kruhopis :FOGT+RAKOWSKI+SPRAWO: Podľa J. Fojtíka, odtlačok tohto pečatidla sa zachoval na písomnosti z 12. apríla 1775, teda o rok skôr. Túto kuriozitu J. Fojtík zdôvodňuje tak, že pôvodný dátum na pečatidle mohol byť 1770 a dodatočne sa číslica „0“ upravila na „6“. Dôvody takejto predpokladanej úpravy sú ale neznáme. Iné vysvetlenie je, že obec, alebo jej fojt nechali pečatidlo vyrobiť už v roku 1775 s letopočtom 1776 ale v dôsledku zmenenej situácie alebo z nedočkavosti začali pečatidlo používať už v roku 1775.

Pečatidlá z ďalšieho obdobia sú menej zaujímavé, lebo obec prestala používať svoj tradičný symbol a nahradila ho uhorským štátnym znakom s kruhopisom RAKOVA KOZSÉG PECSÉTJE. Takéto nedatované pečatidlo s priemerom 32 mm máme doložené z roku 1872.

Pri tvorbe erbu sme preto vychádzali z historického pečatného symbolu, ktorým je jedľa. Príčinu voľby tohto symbolu si vysvetľujeme polohou obce v horskom, lesnatom prostredí s prevahou ihličnatých stromov smrekov a jedlí. Mystický význam symboliky stromu s koreňmi vrastenými do zeme a vrcholcom v povetrí je symbol spojenia zeme a neba. Ihličnaté stromy sú i symbolom nesmrteľnosti, lebo nestrácajú zeleň ani v zime. Ide teda o veľmi pekný a mnohovravný symbol.

Je pozoruhodné, že strom v pečati Rakovej je zobrazený aj s koreňmi. Takéto zobrazovanie stromov je typické pre najstaršie erby z počiatkov heraldiky z 13. storočia. Je isté, že symbol Rakovej taký starý nie je, lebo obec vznikla až v prvej polovici 17. storočia. Predpokladáme, že rytec poznal niektoré staré erby z tohto obdobia ako je i starý erb Žiliny, kde má korene dokonca aj dvojitý kríž, ale taktiež je možné, že zobrazenie vytrhnutého stromu s koreňmi môže symbolizovať to, že Raková naozaj vznikla na klčovisku. Iné vysvetlenie prináša zobrazenie sadeničky jedle s koreňmi ako symbol nového života. Jednoznačná interpretácia neexistuje. V každom prípade je potrebné tento jedinečný symbol Rakovej zachovať.  

Erb Rakovej tvorí v zlatom štíte zelená jedľa s koreňmi. V zmysle heraldických pravidiel možno zlatú farbu nahradiť žltou.

Vlajka Rakovej pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov žltej, zelenej a žltej farby. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, teda dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať Rakovej je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC RAKOVÁ.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca