Názov titulku je zároveň aj názvom medzinárodného česko-slovenského projektu, ktorý prebiehal na konci rokov 2018 a 2019 z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A. Ako napovedá názov, jeho hlavným cieľom bolo priblížiť účastníkom z oboch strán hraníc bohaté historické, kultúrne a prírodné dedičstvo našich krajov. Hmatateľným výsledkom projektu je novo nainštalovaný interaktívny info kiosk, umiestený vo vstupnej chodbe starovestského renesančného zámku. Prostredníctvom neho sa návštevníci môžu zoznámiť s históriou, ako aj súčasnosťou Starej Vsi nad Onřejnicí a Rakovej. Vyhľadať si zaujímavé turistické ciele oboch obcí a ich okolí, prečítať si miestne povesti, osobitne prerozprávané zmiešanými česko-slovenskými skupinami detí, alebo si vyskúšať postupy geolokačných hier, ktoré záujemcov zavedú do zaujímavých miest Starej Vsi nad Ondřejnicí.

  

Logo2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerské obce Raková a Stará Ves nad Ondřejnicí spoločne realizovali projekt cezhraničnej spolupráce s názvom Palárik u nás u vás. Výsledkom projektu je zvýšenie aktivít, ktoré napomôžu rozvoju kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom území. Vďaka projektu došlo k propagácií významnej osobnosti Kysúc – Jána Palárika v regióne i zahraničí. Počas realizácie projektu naviazali spoluprácu divadelníci z Rakovej s divadelníkmi zo Starej Vsi nad Ondřejnicí. Dohodli sa na pravidelnom stretávaní v rámci divadelných workshopov, kde si budú vymieňať skúsenosti na poli ochotníckeho divadla. Dňa 24.4.2019 sa konala slávnostná vernisáž pri príležitosti otvorenia novo zrekonštruovanej pamätnej izby Jána Palárika. Vernisáže sa zúčastnili osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života obcí Raková, Stará Ves nad Ondřejnicí, obcí a miest Kysúc, divadelných súborov a podobne. S využitím veľko formátového displeja boli na vernisáži predstavené projekty spolupráce samospráv ako aj realizácií projektu. Súčasťou realizácie aktivity bol aj priebeh významnej divadelnej udalosti ako je Palárikova Raková, národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov. Tejto divadelnej prehliadky sa zúčastnil aj divadelný súbor zo Starej Vsi nad Ondřejnicí, ktorí odprezentoval v rámci divadla tému dramatickej tvorby Jána Palárika. Po skončení divadelného predstavenia sa divadelníci stretli sa divadelnom work shope, kde si navzájom vymieňali skúsenosti pri nacvičovaní divadelných hier. Každoročne podujatie Jízda kolem obila, ktoré organizuje projektový partner Stará Ves nad Onřejnicí navštívila dňa 8.6.2019 delegácia projektového partnera – obce Raková. Počas návštevy sa hostia zo Slovenska zúčastnili starodávneho sprievodu obcou, kde im boli predstavené starodávne zvyky – zhromažďovanie roľníkov z koňmi, ktorí v sprievode prejdú celé hranice obce na čele z kňazom, rekotorom a predstaviteľom obce. Po skončení sprievodu sa divadelný súbor z Rakovej predstavil divadelnou hrou prezentujúcou umenie a tvorbu Jána Palárika. Realizácia spoločného projektu utužila väzby medzi partnermi a priniesla zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničí. Výsledky projektu sú efektívne aj do budúcnosti a to zriadením pamätnej izby Jána Palárika. Každoročné organizovanie divadelnej prehliadky s názvom Palárikova Raková pozitívne prispeje k dobrému cezhraničnému dopadu.

 

 

znak_SV_malyznak_Rakova_malyÚvod

„Rozišli sme sa preto, aby sme sa mohli zase spojiť."

Často používaný citát veľmi výstižne zachytáva stav, vzniknutý k 01. 01. 1993, kedy sa český a slovenský národ pokojnou cestou vydali na cestu samostatnosti. Vôľu politikov však mohlo rozdeliť iba územie, inštitúcie, ale nie väzby medzi ľuďmi. Nezaniklo ani priateľstvo medzi dvoma obcami, vzdialenými od seba 75 km a oddelenými zrazu štátnou hranicou – medzi slovenskou Rakovou a moravskou Starou Vsou nad Ondřejnici.

Zlomovým dátumom, ktorým sa oba štáty naplno začlenili do procesu európskej integrácie a začali hľadať cestičku k novému zbližovaniu, je 1. máj 2004, kedy sa Česká republika i Slovenská republika stali plnoprávnymi členmi Európskej únie. Môžeme pyšne konštatovať, že naše obce na oboch stranách hranice mali v tejto chvíli pred ostatnými veľmi veľký náskok. V našom prípade totiž nešlo o nadväzovanie spolupráce, ale o jej prehlbovanie. Európske fondy potom len zvýšili možnosti posilňovania kontaktov.

Európske fondy podporujú i začleňovanie ďalších členských území. V duchu tohto trendu naviazali Stará Ves i Raková cezhraničnú spoluprácu a uzavreli na konci roka 2009 partnerskú dohodu s ďalšou obcou – gminou Lipowa z Poľskej republiky.


Chronológia hlavných udalostí

1983 – od tohto roku majú väzby záhradkárov zo Starej Vsi a Rakovej podobu družobných vzťahov, naväzujú na prvé kontakty a osobné priateľstvá vybudované v roku 1982.
13. 12. 2002 – podpis Dohody o partnerstve medzi základnými školami.
23. 6. 2003 – Zastupiteľstvo obce Starej Vsi n. O. poveruje starostu zahájiť jednanie o spolupráci s Rakovou v oblasti kultúry, športu a spolkovej činnosti.
11. 10. 2003 - starostovia Ing. Dalibor Dvořák a František Broš slávnostne podpisujú Partnerskú dohodu obcí Stará Ves a Raková.
2006 – začiatok realizácie spoločného projektu s názvom Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu pre roky 2006-2007 z fondu s názvom Interreg IIIA ČR-SR.
1. 9. 2006 – podpis dohody o spolupráci dobrovoľných hasičov oboch obcí.
25. 09. 2010 – začiatok realizácie druhého spoločného projektu Chceme o sobě vědět víc na roky 2010-2011.
10. 6. 2011 – začiatok realizácie tretieho spoločného projektu na rok 2011 s názvom Ukážeme vám čo vieme.
13. 8. 2011 – je podpísaná Partnerská dohoda o spolupráci medzi rybárskymi organizáciami oboch obcí.
1. 4. 2012 – začiatok realizácie štvrtého spoločného projektu na rok 2012 s názvom Rozumíme si…

   intereg     logo_tssk

V dňoch 13. - 14.08.2011 sa konalo podujatie „Spolkové dni v Rakovej" v rámci realizácie projektu programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s názvom projektu „Ukážeme vám čo vieme".

Pri príležitosti 50. výročia založenia Základnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov v Rakovej sa konala slávnostná členská schôdza. Na schôdzu boli pozvaní okrem domácich členov zväzu i družobné organizácie zo Starej Vsi nad Ondřejnici z Českej republiky, zo Staškova, z Rudiny a ďalší významní hostia a odborníci z Českej republiky a z Poľska. Taktiež prebehlo odovzdávanie ocenení z Okresného výboru Čadca a Republikového výboru Bratislava za účasti členov týchto organizácii. Sprievodným podujatím bola malá výstava skorých odrôd ovocia. Akciu obohatili s kultúrnym programom folklórna skupina Rakovanka a harmonikári z Rakovej.

Aktivity sa zúčastnili okrem členov záhradkárskeho spolku i predstavitelia obcí, zástupcovia škôl, členovia klubu dôchodcov, dobrovoľného hasičského zboru, chovateľského a rybárskeho združenia zo Starej Vsi nad Ondřejnici i z Rakovej za účelom rozvoja spolupráce, výmeny skúsenosti a nadviazania nových kontaktov. Pre týchto účastníkov bol zorganizovaný poznávací program – exkurzia v skanzene Vychylovka a návšteva Slovenského orloja v Starej Bystrici, prehliadka obce s ukončením aktivity v areály zdravia v Rakovej. Taktiež bola podpísaná partnerská dohoda o spolupráci rybárskych spolkov oboch obcí.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

V prílohe je galéria obrázkov z podujatia