Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Tlačiva na stiahnutie a zoznam príloh

Pokiaľ vlastníte nový občiansky preukaz s čipom, môžete využiť elektronické podanie dostupné  TU

Narodenie dieťaťa.

- Kde vybaviť rodný list – vybaví sa na matričnom úrade v mieste narodenia dieťaťa
- K vystaveniu RL je potrebný sobášny list rodičov , OP , súhlas k menu dieťaťa
- Príspevok pri narodení , financie a pod.- vybaví sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti.
- Prihlásenie na pobyt – matričný úrad v mieste narodenia dieťaťa zašle ohlasovni oznámenie o narodení , na základe čoho sa dieťa zapíše k trvalému pobytu

Zápis do materskej školy. - Pripravujeme


Doklady pre vybavenie prvého občianskeho preukazu a postup

1. Na obecný úrad priniesť rodný list dieťaťa , ktoré. dovŕšilo vek 15 rokov
2. Ohlasovňa vystaví potvrdenie o trvalom pobyte. Za potvrdenie sa účtuje poplatok 5 euro 
3. Potvrdenie o trvalom pobyte  a rodný list priniesť na políciu, ktorý vystaví prvý občiansky preukaz


Žiadosť o uzavretie manželstva, cirkevný, civilný – potrebné je priniesť

1/ Platné občianske preukazy snúbencov
2/ Rodné listy snúbencov
3/ Ak snúbenci sú ovdoveli, priniesť úmrtné listy nebohého manžela /ky/
4/ Ak sú snúbenci rozvedení, priniesť právoplatné rozsudky o rozvode manželstva
5/ Mená a priezviská svedkov a ich rodné čísla


Výstavba rodinného domu a ostatných stavieb, kolaudácia

Ak plánujete realizovať novostavbu, prístavbu, nadstavbu alebo výstavbu rodinného domu je potrebné najprv vybaviť stavebné povolenie. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávame na Obecnom úrade a to vo forme vyplnenej žiadosti spolu s ďalšími prekladanými dokumentmi. Stavebník môže vybavením stavebného povolenia poveriť aj „kontraktora“ (oprávnenú osobu), ktorá za neho vybaví všetky náležitosti súvisiace s prípravou, projektovaním aj realizáciou stavby.
Ešte pred spracovaním projektovej dokumentácie a podaním žiadosti o stavebné povolenie je potrebné na stavebnom úrade zistiť, či je možné v súlade s územným plánom na vami uvažovanom pozemku stavať rodinný dom.


Stavebné povolenie

Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) určuje, že stavebné povolenie je potrebné, pokiaľ nie je v zákone ustanovené inak:

– Pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebno technické vyhotovenie, účel a čas trvania a pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Stavebné povolenie je potrebné:
- Ak má stavba viac ako 25m2 zastavanej plochy.
- Ak je stavba vyššia ako 5m ( pri podzemnej stavbe hlbšia ako 3m).
- Ak stavba mení svoj objem.
- Pre zateplenie stavby.
- Pokiaľ sa zasahuje do nosných častí stavby ( požaduje sa aj statický posudok).
- Pokiaľ sa mení tvar strechy.

Na základe vydaného právoplatného stavebného povolenia je stavebník povinný realizovať stavebné práce podľa podmienok určených v stavebnom povolení a v súlade s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom.

K žiadosti o stavebné povolenie je potrebné predložiť

- Vyplnenú žiadosť o stavebné povolenie
- Projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach vypracovanou oprávnenou osobou ( projektant) prípadne osobou s príslušným odborným vzdelaním.
- Vlastnícke alebo iné právo k stavbou dotknutému pozemku, prípadne stavby ( list vlastníctva, nájomná zmluva, dohoda o budúcej kúpnej zmluve, dohoda o budúcom vecnom bremene, koncesná zmluva – dokladov z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.).
- Kópiu z katastrálne mapy.
- Doklad o zaplatení správneho poplatku v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
- Statický posudok.
- Tepelno technický posudok.
- Projektovú dokumentáciu prípojok ( vodovodná, kanalizačná, plynová, elektrická).
- Ak stavba bude napojená na individuálny zdroj (studňa , žumpa, čistička), projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach.
- Rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov sietí. ( napr. stanovisko prípadne rozhodnutie o vyňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy, rozhodnutie o zriadení vjazdu, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí,........).
- Pokiaľ sa stavba bude realizovať svojpomocne – vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby.


Ohlásenie stavebnému úradu

Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) tiež stanovuje, kedy stavebné povolenie nie je potrebné a postačí poskytnúť ohlásenie stavebnému úradu, a to pri:

- jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
- drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,(altánok, sklad náradia, oplotenie, hospodárska budova a pod.)
- stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
- udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
- stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
- prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m,
- výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

Ohlásenie drobnej stavby sa vydáva :
- Ak stavba nepresahuje 25m2 zastavanej plochy a 5m výšky u prízemnej stavby.
- Ak stavba nepresahuje 25m2 zastavanej plochy a 3m hĺbky u podzemnej stavby.
- Ak chceme realizovať prípojky inžinierskych sietí.
- Ak meníme nenosné steny ( priečky).
- Ak chceme realizovať oplotenie pozemku.

K žiadosti o ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác je potrebné predložiť:

- Vyplnenú žiadosť k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
-  Jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach  na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupových vzdialeností od susedných hraníc pozemkov a stavieb a stavebné riešenie stavby ( pôdorys a pohľady).
- Jednoduchý technický opis stavby.
- Vlastnícke alebo iné právo k stavbou dotknutému pozemku, prípadne stavby ( list vlastníctva, nájomná zmluva, dohoda o budúcej kúpnej zmluve, dohoda o budúcom vecnom bremene, koncesná zmluva – dokladov z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.)
- Kópiu z katastrálne mapy.
- Doklad o zaplatení správneho poplatku v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
- Rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov sietí.
( napr. stanovisko prípadne rozhodnutie o vyňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy, rozhodnutie o zriadení vjazdu, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí,........).


Kolaudácia stavby

Kolaudačné rozhodnutie
Aby ste mohli kolaudovať stavbu rodinného domu, je potrebné mať zrealizované jednoznačne strechu aj s odvodnením a bleskozvod, komíny, všetky okná a dvere, dokončené schodištia a balkóny so zábradlím, vnútorné inštalačné rozvody vrátane povrchových úprav stien, podláh, stropov, prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami, v kúpeľni a WC inštalované zariaďovacie predmety, bezpečný prístup a príchod k stavbe.

K návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné predložiť:

- Geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby spolu s adresnými bodmi spracovaný oprávnenou osobou.
- Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
podľa predpisov o katastri nehnuteľností.
- Výkresy, v ktorých sú zakreslené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny je možné vyznačiť v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak stavebný úrad konanie o týchto zmenách spojí s kolaudačným konaním.
- Rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov sietí. ( revízie).
- Energetický certifikát.
- Doklad o zaplatení správneho poplatku v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
- Vyhlásenie stavebného dozoru ku kolaudácii, pokiaľ sa stavba realizovala svojpomocou.

Upozorňujeme občanov obce Raková, aby sa vo vlastnom záujme vyhli realizáciám akýchkoľvek stavieb bez patričného povolenia. Pri odhalení takýchto stavieb stavebníkovi hrozia postihy v zmysle zákona, ako aj rôzne komplikácie s tým spojené.

 

Evidencia obyvateľov a domov.

- Pridelenie súpisného čísla – potrebné priniesť žiadosť o pridelenie súp. čísla, právoplatné kolaudačné rozhodnutie , List vlastníctva k pozemku , kde je budova postavená, zameranie adresného bodu.
- Prihlásenie na trvalý pobyt občana – potrebné priniesť na ohlasovňu pobytu doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve domu , občiansky preukaz , rodný list maloletých detí
- pokiaľ nie je občan vlastníkom nehnuteľnosti , je potrebný súhlas vlastníka domu k trvalému pobytu
- Prihlásenie na prechodný pobyt - totožné ako k trvalému pobytu
- Zrušenie trvalého a prechodného pobytu – potrebná žiadosť o zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu , doklad o vlastníctve domu 

 

Miestne dane a poplatky

Kedy je potrebné podať daňové priznanie a kde?
Daňové priznanie je možné podať u správcu dane (obec Raková – úsek miestnych daní a poplatkov) a to tieto druhy priznania:
- priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje
- čiastkové priznanie
- čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
- opravné priznanie
- dodatočné priznanie
- daňové priznanie je potrebné podať:
- pri nadobudnutí nehnuteľnosti
- ak nastanú zmeny v daňovej povinnosti počas roka – vznik, zánik daňovej povinnosti (kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, nehnuteľnosti nadobudnuté po dedičskom konaní, pri kolaudácií stavieb: rodinné domy, garáže, altány.....vydanie stavebného povolenia) a všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na daňovú povinnosť pre aktuálny rok
- daňovník má povinnosť podať nové alebo čiastkové priznanie v termíne do 31. januára príslušného kalendárneho roka
- daňovník má možnosť na úseku daní a poplatkov odkonzultovať úplnosť a správnosť nehnuteľnosti uvedených vo svojom daňovom priznaní

Daň za psa a ich evidencia:
- pri nadobudnutí psa je povinný majiteľ psa do 30 dní prihlásiť psa daňovým priznaním za psa, kde sa uvedú potrebné skutočnosti ohľadom psa a bude mu pridelená evidenčná známka obce
- daň za psa sa vyberá rozhodnutím spolu s daňou z nehnuteľnosti
- sadzby za jednotlivé druhy nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní sú podrobne
upravené v platnom Všeobecnom záväznom nariadení o dani z nehnuteľnosti
a poplatku za k komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktoré je k dispozícií na
webovej stránke obce.

- Poplatok za komunálny odpad a úľavy z neho
Poplatok za komunálne odpady sa platí za činnosti nakladania s komunálnym odpadom na území obce. Informácie o povinnosti platiť poplatok a sadzby poplatku sú uvedené a schválené vo Všeobecne záväznom nariadení obce. Pri zmene poplatkovej povinnosti (vzniku, zániku – na tlačivách poskytnutými správcom) je poplatník povinný písomne oznámiť správcovi poplatku všetky údaje potrebné pre určenie poplatku príp. pre jeho vrátenie do 30 dní odo dňa zmeny povinnosti platenia poplatku.
Obec na základe písomnej žiadosti (príp. na tlačive správcu) odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce – informácie k podmienkam úľav a zoznam dokladov potrebných pre uplatnenie úľavy majú občania k dispozícii každoročne na rubovej strane kalendára zvozu odpadu príp. v platnom VZN obce o miestnych daniach a miestom poplatku príp. osobne u správcu daní a poplatkov. Doklady k úľavám je nutné predkladať každoročne. Doklady, ktoré nie sú v slovenskom alebo českom jazyku je potrebné preložiť, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
V kancelárií miestnych daní a poplatkov sa taktiež poskytujú informácie:
- o termínoch zvozu zmesového, separovaného a veľkoobjemového odpadu
- o množstvách odpadov a evidencie odpadov v obci
- o druhoch odpadu a jeho správneho zatriedenia do separovaného odpadu

Môžete tu tiež vybaviť:

- prideľovanie kuka-nádob pre novostavby - vystavovanie objednávok na ich prevzatie
- prevzatie vriec na separovaný odpad
- potvrdenia o úhrade poplatku za komunálny odpad, potrebné pre úľavy v inej obci
Občania si môžu tieto dane a poplatky uhradiť priamo v pokladni u správcu daní a tým
daňovníkom a poplatníkom, ktorí sa osobne nedostavia, budú rozhodnutia zasielané poštou v priebehu roka. Všetky potrebné tlačivá sú k dispozícií na úseku miestnych daní a poplatkov a taktiež na webovej stránke obce.
Správca daní a poplatkov poskytuje metodickú pomoc pri vypĺňaní tlačív.

Poskytovanie sociálnych služieb pre občanov

- opatrovateľskú službu alebo inú sociálnu službu – žiadosť je k dispozícii na soc. odd. OÚ Raková, kde sa podajú aj bližšie informácie taktiež tlačivá sú k dispozícii na stránke obce
- umiestňovanie občanov do domova pre seniorov – žiadosť je k dispozícii na soc. odd. OÚ Raková, kde Vám tu budú podané bližšie informácie a tlačivá sú k dispozícii aj na stránke obce
- pri rôznych životných situáciách: pomoc pri ich riešení a základné soc. poradenstvo
- rozvoz obedov – podanie základných informácií, podmienok či občan spĺňa dotáciu na stravu v sume 0,17 € za 1 odobratý obed
- platba za obed (2,09 € za 1 obed) a poplatok za rozvoz stravy (0,20 € za dovoz 1 obeda) sa uhrádza v kancelárii vedúcej školskej jedálne ZŠ Milana Mravca, kde sa aj prihlasuje na odber alebo i rozvoz obeda

 

Ako sa chrániť pred povodňami a požiarmi:
 Ak žijete v blízkosti vodného toku, je vhodné oboznámiť sa s povodňovými plánmi obce. V nich sú definované ohrozené stavby a postup záchranných prác.
 V domoch v blízkosti toku je vhodné mať vrecia s pieskom a čerpadlo.
 Dôležité sú aj preventívne opatrenia, ako čistenie odtoku do kanála. Väčšie prekážky a chyby v koryte potoka či rieky hláste správcovi vodného toku.
 Sledujte výstrahy SHMÚ.
 Na stúpajúcu vodu upozornite obecný alebo mestský úrad, ktoré vyhlasujú povodňové stupne a určujú postup zabezpečovacích a záchranných prác.
 Ak hrozí zaplavenie domu, presťahujte cennejšie veci na vrchné poschodia alebo iné bezpečné miesto.
 V prípade prívalovej vlny volajte hasičov alebo tiesňovú linku 112.
 Pri evakuácii si so sebou zoberte len najnutnejšie veci, ako lieky, doklady či suchý odev a čo najrýchlejšie opustite dom.
 Po evakuácii zabezpečuje provizórne ubytovanie a stravu obec.
 V prípade prívalovej vlny sa nesnažte vytiahnuť auto z garáže, ak je riziko, že v ňom môžete uviaznuť.

Ako sa správať pri požiari
- zistený požiar ohláste bez zbytočného odkladu na tiesňovú linku 112 alebo 150,
- ak je to možné, požiar uhaste alebo spravte nutné opatrenia k zamedzeniu jeho šírenia,
- uzavrite prívod plynu,
- podľa možností vyveďte do bezpečnej vzdialenosti zvieratá, vyneste cenné veci,
- uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám,
- nekomplikujte činnosť záchranným zložkám po ich príjazdu na miesto zásahu,
- na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo primátora mesta poskytnite vecnú alebo osobnú pomoc.
Činnosti pri snehovej kalamite a víchrici
- keď nemusíte, nevychádzajte z domu,
- nezdržiavajte sa na voľných plochách,
- nezdržujte sa pri labilných prekážkach,
- zatvorte a zabezpečte okná a dvere,
- odložte z dvorov voľne položené predmety,
- nepúšťajte von deti,
- zabezpečte domáce zvieratá,
- neparkujte pod stromami a pri chatrných budovách,

 

Úmrtie občana

Správca v prípade vybavovania pohrebu kontaktuje pracovníkov pre výkop hrobového miesta, ďalej podáva informácie o možnosti využitia Domu nádeje, o možnosti pochovania a dĺžke tlecej doby v starom hrobe, príp. prideľuje nové hrobové miesto, o dĺžke úhrady nájomného za hrobové miesta.

Na základe dokladu – „rozpis cintorínskych služieb“ vypísaného technickým pracovníkom zabezpečujúcim výkop a údržbu Domu nádeje na cintoríne, správca vyberie po pohrebe schválené cintorínske poplatky – za výkop hrobového miesta, za prenájom Domu nádeje počas obradu, za možnosť využitia Domu nádeje počas modlenia a za chladiace zariadenie. Spolu s rozpisom cintorínskych služieb pozostalý predloží i dokument „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“, ktorý je potrebný k evidencii hrobových miest.
Správca ďalej spravuje evidenciu nájomný zmlúv, uzatváranie nových nájomných zmlúv a taktiež vyberá nájomné za hrobové miesta podľa Prevádzkového poriadku cintorína.
Po ukončení lehoty zaplatenia nájomného za hrobové miesto správca oznámením upovedomí nájomcu na zaplatenie nájomného na ďalšie obdobie.
- Dedičské konanie a vysporiadanie záväzkov po zosnulom
Dedičské konanie po zosnulom zahajuje príslušný notár určený súdom. O neuhradených záväzkoch zosnulého voči obci je možné sa informovať u správcu daní a poplatkov. Pokiaľ zo strany pozostalých nie je ochota uhradiť záväzky, obec sa prihlási do dedičského konania.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca