Použité ochranné rúška a rukavice patria do komunálneho odpadu, teda do smetnej nádoby. V žiadnom prípade ich nevkladajte do vriec so separovaným odpadom. Ide o hrubé porušenie zákona o odpadoch a ohrozovanie zdravia pracovníkov na zbernom dvore. takéto konanie budeme sankcionovať pokutou až do výšky 1600 EUR!

voda, ver. osvetlenie, komunálny odpad, údržba miest. komunikácií:

 041 4341 510

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc.Miroslav Urbaník                         
0905 975 633

Anton Mariňák                                    
0915 357 695

Možnože aj Vám sa stalo, že v deň zvozu tuhého komunálneho odpadu nebola Vaša smetná nádoba vyprázdnená. Aké sú dôvody?

1. Smetná nádoba nebola v čase zvozu umiestnená na verejne prístupnom mieste. Pracovníci vykonávajúci zvoz, nemajú  oprávnenie  vstupovať  na súkromný pozemok.

2. V nádobe sa nachádza nebezpečný odpad, ktorý môže poškodiť vozidlo na zber odpadu. Ide o žeravý popol, ktorý spôsobuje zapálenie odpadu nachádzajúceho sa vo vozidle.

Príspevková organizácia obce Raková zriadená Obecným zastupiteľstvom v Rakovej v zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia organizácie príspevková organizácia obce Raková zriadená Obecným zastupiteľstvom v Rakovej v zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková

Predmet činnosti
Hlavná činnosť pre obec Raková:

  • činnosť na úseku miestnej kultúry
  • údržba miestneho rozhlasu
  • údržba verejného osvetlenia
  • údržba miestnych komunikácii
  • údržba verejných priestranstiev
  • údržba miestneho cintorína
  • údržba hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
  • odvoz TKO a separovaného odpadu
  • zabezpečenie verejnoprospešných služieb