Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

stiahnuť

Informácia o zmene zberu veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu

Obec Raková oznamuje svojim občanom, že dochádza k zmene spôsobu zberu veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu. Veľkoobjemový odpad môžete po novom priviesť na zberný dvor, v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00.


Zberný dvor bude v rámci jarného kampaňového zberu mimoriadne otvorený aj
- od pondelka 22.5 do piatka 26.5 v čase od 7:30 hod. do 18:30 hod.
- v sobotu 27.5, v čase od 8:30 hod. do 12:30 hod.
Žiadame vás, aby ste v rámci veľkoobjemového odpadu dodržiavali prevádzkové podmienky zberného dvora a to nasledovne:
1. Nábytok, ako skrine a sedacie súpravy, musia byť odovzdané v demontovanom stave. Jednotlivé materiály rozdelené (napr. drevo, čalúnenie, molitanová výplň).
2. Osoba privážajúca odpad na zberný dvor je povinná sa preukázať dokladom totožnosti.
3. Je zakázané hromadiť odpad pred bránou zberného dvora a taktiež vykladať odpad na verejné priestranstvá. Porušenie zákazu bude posudzované ako zakladanie nelegálnej skládky a porušenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková.
Môžete odovzdať:
Veľkoobjemový odpad: nábytok (rozobratý), sedačky, postele, koberce, matrace, prepravky, lavičky, dvere, okná, sanita, pneumatiky a pod...
Elektroodpad: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie a pod.
Nebezpečný odpad: batérie, akumulátory, odpadové motorové oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá...

Do veľkoobjemového odpadu nepatrí:
Stavebný odpad z novostavieb a rekonštrukcii, separovaný odpad (plasty, sklo, papier, textil), zmesový komunálny odpad

Uvedomujeme si, že tieto opatrenia znižujú komfort občanov pri likvidáciu komunálneho odpadu. Avšak vedenie obce muselo pristúpiť k tomuto opatreniu, aby zabránilo radikálnemu zvýšeniu poplatku za komunálny odpad. Zvoz veľkoobjemového odpadu bol zneužívaný. Stavebníci, ktorí sú povinný stavebný odpad likvidovať na vlastné náklady, sa odpadu zbavili formou veľkoobjemového zberu. Taktiež sme boli svedkami, že odpad priviezli aj obyvatelia okolitých obcí a mesta. Pokiaľ niekto z občanov nedisponuje dopravným prostriedkom, ktorým by veľkoobjemový odpad doviezol na zberný dvor, môže si odvoz odpadu objednať ako platenú službu prostredníctvom Organizácie pre kultúru a verejné služby. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0905/975 633.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca