Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

oznamDovoľujeme si vám oznámiť, že zber veľkoobjemového odpadu sa bude od tohto roka zabezpečovať už bez zvážania po obci.

Je potrebné si ho dopraviť osobne na zberný dvor. K tomuto kroku nás prinútilo výrazné zdraženie poplatku za uloženie odpadu na skládku. Občania platia poplatok za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu a na dofinancovanie zberu separovaného odpadu. Za takýto odpad sa nepovažuje odpad, ktorý vznikne pri stavebných prácach, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie. A tak sa stávalo, že stavebníci vyložili svoj odpad zo stavieb počas veľkoobjemového zberu na ulicu, my sme ho zozbierali a zaplatili z našich peňaženiek. Tento systém zberu zneužívali aj podnikateľské subjekty, ktoré sa týmto spôsobom zbavovali svojho odpadu. "za naše spoločné peniaze". Ďakujeme za pochopenie.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca