Takýto názov by mala mať ďalšia z publikácií zachytávajúcich život a dielo nášho rodáka, významného národného dejateľa Jána Palárika, ktorej vydanie pripravuje združenie Životnými cestami Jána Palárika v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a ostatnými členmi združenia v roku 2017, kedy si pripomenieme 195. výročie jeho narodenia.
Združenie Životnými cestami Jána Palárika sa zišlo 17. februára 2016 v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave na 9. Konferencii, ktorej úlohou bolo vyhodnotenie činnosti v uplynulom roku a stanovenie cieľov na roky nadchádzajúce. V úvode členov združenia na domácej pôde privítal predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a pri tejto príležitosti odovzdal do rúk predsedu združenia Antona Heglasa, starostu obce Raková Pamätnú medailu Trnavského samosprávneho kraja vydanú pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Toto ocenenie získalo združenie za svoju neúnavnú činnosť smerujúcu k zviditeľňovaniu a pripomínaniu významu odkazu našich národných dejateľov pre rozvoj a udržanie identity slovenského národa. Zároveň predložil návrh na prijatie za člena združenia Divadlo Jána Palárika, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Združenie jednohlasne prijalo tento návrh.
Ako vyplynulo zo správy o činnosti združenia, v roku 2015 sa jeho členovia podieľali na viacerých významných aktivitách. Každoročnými tradičnými podujatiami sú divadelná prehliadka Palárikova Raková na Kysuciach a Rezbárske dni v Štiavnických Baniach, na ktorých sa pravidelne stretávajú členovia združenia v hojnom počte. Novou aktivitou zameranou predovšetkým na najmladšiu generáciu je usporiadanie futbalového turnaja žiakov v Majcichove, za účasti družstiev z Majcichova, Abrahámu a Rakovej. Mládež sa aktívne zapája do činnosti združenia i prostredníctvom literárnej súťaže Palárikovi nasledovníci. Súťaž vyhlasuje Haulikov inštitút v Trnave a VIII. ročník súťaže bol vyhodnotený na Pietnej spomienke 145. výročia úmrtia Jána Palárika, ktorá sa konala 5.12.2015 v Majcichove. V predvečer podujatia Divadlo Jána Palárika v Trnave odohralo pre členov združenia divadelné predstavenie Kamenný chodníček.
Členovia združenia sa zúčastnili i dvoch medzinárodných podujatí. Haulikov inštitút zorganizoval v októbri 2015 medzinárodnú vedeckú konferenciu Moyzesovo dielo v prospech Slovanstva v Záhrebe a Slovenská samospráva VI. a VIII. obvodu Budapešti 24. októbra 2015 usporiadala Spomienkové zasadnutie a svätú omšu v slovenskom jazyku na počesť Šimona Klempu a Jána Palárika.
Vyvrcholením roka 2015 bol 12. decembra 2015 Slávnostný program pri príležitosti 90. výročia vzniku Divadelného súboru Jána Palárika v Čadci spojený s premiérou hry Ivana Stodolu v úprave Vlada Moresa Jožko Púčik a jeho kariérny rast. Konferencia združenia sa rozhodla udeliť Divadelnému súboru Jána Palárika v Čadci najvyššie ocenenie Cenu Jána Palárika.
V roku 2016 si združenie Životnými cestami Jána Palárika predsavzalo dokončiť prípravu knihy Palárik žije, uskutočniť pre svojich členov zájazd do Blatnohradu spojený s kladením vencov k súsošiu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ktoré bolo inštalované v roku 2013 z iniciatívy Slovenskej samosprávy v Budapešti v areáli bývalého sídla veľkomoravského kniežaťa Pribinu. Chceme zorganizovať i 3. ročník cykloputovania Po stopách Jána Palárika a podieľať sa na tradičných podujatiach Palárikova Raková a Rezbárske dni v Štiavnických Baniach. V závere roka uskutočníme 10. konferenciu združenia opäť v Trnave, ktorá by mala byť zároveň aj vyvrcholením príprav na rok 2017, v ktorom nás čaká viacero významných úloh.
Miroslav Mareček, výkonný tajomník združenia

medaila

scanrakova.sk 20160219 064428

Spomienka na Haulika, Moyzesa a Palárika v Záhrebe

Haulikov inštitút si pripomenul 10. výročie svojej činnosti v Záhrebe za hojnej účasti členov združenia Životnými cestami Jána Palárika, na čele s predsedom ŽCJP Mgr. Antonom Heglasom, starostom obce Raková a výkonným tajomníkom Ing. Miroslavom Marečkom.

Haulikov inštitút v Trnave zorganizoval s podporou Trnavského samosprávneho kraja a ostatnými členmi združenia Životnými cestami Jána Palárika - s obcami a mestami s palárikovskou tradíciou: Abrahám, Banská Štiavnica, Čadca, Hoste, Hronské Kľačany, Majcichov, Opoj, Palárikovo, Raková, Starý Tekov, Štiavnické Bane a Trnava - medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Cyrilometodskí nasledovníci: Haulik. Moyses, Palárik – 14.mája 2014 v chorvátskom hlavnom meste v Záhrebe, čím si pripomenul nezabudnuteľný prínos našich rodákov mimo hraníc Slovenska.

  • Euroregión Beskydy – www.beskydy.sk
  • Združenie miest a obcí Kysúc
  • Kysucká kultúrna nadácia
  • Regionálne vzdelávacie centrum Martin