Dňa 28. februára 2017 konala sa výročná členská schôdza základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a Základnej organizácie Zväzu telesne postihnutých Raková. Za JDS sa zúčastnilo 70 členov z 96, za ZŤP 44 členov. Keďže členovia sú väčšinou organizovaní v oboch organizáciách a akcie sú poriadané spoločne, konala sa spoločná výročná členská schôdza.
Na schôdzi bola zhodnotená činnosť organizácii za rok 2016. Organizácie si stanovili ciele na nasledujúci kalendárny rok. Do plánu hlavných úloh na rok 2017 si členovia určili tieto najdôležitejšie úlohy: naďalej organizovať mesačné stretnutia dôchodcov každý prvý pondelok v mesiaci, pomoc pri aktivitách poriadaných obcou, posedenie pri harmonike spojené s opekačkou pod hríbom a mnoho ďalších. Dňa 25.05.2017 bude v Rakovej okresná spevácka súťaž, úlohou je zabezpečiť jej dôstojný priebeh.
Okresnou organizáciou boli odovzdané dve Čestné uznania, p. Beňovej a p. Hanuliakovej a dve „Vyznamenania III. stupňa“, a to p. Lučanovej M. a p. Honíškovej A. Ďalej boli ocenení tí členovia, ktorí dosiahli okrúhle jubileum, za JDS to bolo 14 členov a za ZŤP 5 členov.
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnili aj hostia: za Okresné organizácie p. Ďurišová a p. Křivánek, starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, rakovský pán farár Mgr. Ján Uskoba.
Po skončení oficiálnej časti si všetci pochutnali na výbornej večeri a malom občerstvení. Potom všetkých svojím spevom zabavila folklórna skupina Rakovanka, záver sa niesol v pochovávaní basy...

V závere sa chceme poďakovať folklórnej skupine Rakovanka za príjemnú zábavu, členkám za prípravu pohostenia.

Mária Lučanová
predseda ZO JDS Raková

pochopvavanie basy