Dobrý deň, mám dotaz, už 2 roky poctivo s rodinou separujeme odpad, našu popolnicu máme v podstate celoročne prázdnu a aj napriek tejto skutočnosti sa náša snaha nijako nepremietla do výšky poplatku, ktorý ste nám vyrúbili za komunálny odpad. Načo sú zo strany obce prideĺované čiarové kódy? Asi len tak  bez zjavného dôvodu sme ich  lepili na vrecia? Obec triedený odpad vyvezie na skládku za zlomok ceny bežného zmiešaného komunálneho odpadu, avšak nijakým spôsobom už druhý rok aj napriek prísĺubom  túto skutočnosť nezohĺadňuje na výške poplatku u daňovníka, ktorý poctivo separuje.

Odpoveď

Žiaľ súčasná legislatíva prikazuje každému pôvodcovi odpadu triediť odpad. Takže nie je možné zvýhodňovať tých čo separujú. Skôr musíme sankcionovať tých či neseparujú. Čiarové kódy nám pomáhajú zisťovať kto a koľko spotreboval vriec na separovaný odpad a koľko mu máme vydať na ďalší rok. Taktiež nám veľmi pomáhajú identifikovať občanov, ktorí  nesprávne triedia odpad, čím ho vlastne znehodnotia. Vďaka zavedeniu vriec s čiarovým kódom nám výrazne stúpol objem a kvalita zložiek separovaného odpadu. Úspora pohonných hmôt a pracovného času pri zvoze je taktiež výrazná.  Žiaľ hospodárska recesia mala vplyv aj na výkupnú cenu surovín, získaných zo separovaného zberu. Dokonca niektoré komodity sme radi, že nám ich odoberú bezplatne. Vďaka podpore separovaného zberu vydávaním vriec a čiarových kódov, ochote občanov Rakovej separovať svoj odpad, nemusela obec zvyšovať poplatok za komunálny odpad. Najspravodlivejší spôsob vyrubovaniu poplatku za komunálny odpad, pri ktorom by sa zohľadňovalo triedenie odpadu je poplatok podľa množstva. Rodiny by platili podľa počtu odvezených smetných nádob.  No skúsenosti odkryli jednu podstatnú nevýhodu tohto spôsobu vyrubovania poplatku. Niektorí občania aby ušetrili, vyviezli svoj odpad na čierne skládky. A tie je obec povinná odstrániť na vlastné náklady, takže sa na to poskladáme všetci.