Dobrý deň.
Chcem sa Vás spýtať: Plánujete niečo robiť s tými divými sviniami čo sa nám potulujú po obci??? Dozvedel som sa, že je zákaz strieľať divé svine, ale povedzte mi, včera v noci nám divé svine požrali 90% úrody čo sme mali v oplotenej záhrade, ktorá sa navyše nachádza pri ceste. Takže na koho sa máme obrátiť v prípade náhrady škody? Myslím že je dosť znepokojujúca myšlienka, že sa budete večer vracať z práce domov a pred vchodom Vás nečakane privíta divá sviňa, ktorá Vás preženie po záhrade a nepustí domov!!! Moje kamarátky už divé svine naháňali za bieleho dňa a len tak tak im ušli. Takže myslím, že keby sa ich počet znížil na minimum aby neohrozovali ľudí tak by to bolo najlepšie. Myslím, že keď sa niekomu niečo stane tak už bude neskoro konať. Ďakujem za odpoveď.

Marek Mravec

V prípade náhrady škody sa môžete obrátiť na Obvodný lesný úrad v Čadci. Tlačivo na nahlásenie škody si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte Obecného úradu v Rakovej, kde je i potrebné potvrdiť, že uvedená parcela je vo vašom vlastníctve. Mrzí nás, že došlo pravdepodobne k premnoženiu diviakov. Z dôvodu nedostatku potravy prestávajú byť plaché a snažia sa získať potravu v blízkosti domov. V uvedenej veci sme kontaktovali Obvodný lesný úrad v Čadci, kde nám prednosta úradu Ing. Milan Podsklan sľúbil prešetriť, či uvedené diviaky nie sú choré a zároveň konštatoval, že je pripravený v prípade potreby zvýšiť  kvótu odstrelu diviačej zveri. Zároveň nás odkázal na správcu poľovného revíru, ktorý konštatoval, že poľovníci robia pravidelné obhliadky, odstrel diviačej zveri plnia podľa plánu v rozsahu povolenej kvóty a taktiež prikrmujú diviačiu zver v lese, aby nebola nútená ísť k ľudským obydliam. Zároveň konštatoval, že by bolo potrebné vykosiť burinu na záhumienkoch občanov, v ktorej sa množia hraboše a je tiež lákadlom pre lesnú zver.
Ďalšie opatrenia ako obec nemôžeme urobiť. V prípade, že sa situácia nezlepší, budeme opäť rokovať s Obvodným lesným úradom v Čadci a správcom poľovného revíru.

S pozdravom Anton Heglas, starosta obce

Na uvedený príspevok reagovala Mgr. Andea Ďurčanová z Obvodného lesného úradu nasledovne:

Dobrý deň p. Mravec,
 
prostredníctvom p. Marečka z Obecného úradu Raková sme obdržali Váš e-mail ohľadom škôd diviačou zverou v k.ú. Raková. Nie je zákaz strieľať divé svine, ako to uvádzate vo svojom e-maile. Podľa Vyhlášky č. 172/1975 Zb., o ochrane a o čase, pôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhl. 231/1997 Z.z. a vyhl. č. 230/2001 Z.z.  je čas lovu stanovený od 16.7. do 31.12. (diviak, diviačica, lanštiak)
od 16.7. do 31.1. diviača (prasa), v januári len individuálnym spôsobom.
 
Katastrálne územie Raková zasahuje do poľovného revíru Husárik a poľovného revíru Polom Čadca.
Užívateľom poľovného revíru Husárik je Poľovnícka spoločnosť Husárik, ktorej predsedom je Pavol Rebroš, bytom Čadca, M.R. Štefánika 2556, poľovný hospodár je Ing. Alojz Riško, Zákopčie Stred 798.
 
Obvodný lesný úrad v Čadci schvaľuje plány chovu a lovu raticovej zveri, t.j. aj odstrel diviačej uzveri pre uvedených užívateľov poľovných revírov podľa výmery, normovaných kmeňových stavov, jarných kmeňových stavov atď....
Poľovnícka spoločnosť Husárik má povolený odstrel 16 ks diviačej zveri, k dnešnému dňu ulovila 9 ks. V prípade odstrelu diviačej zveri v počte 16 ks môže užívateľ poľovného revíru požiadať o zvýšenie odstrelu Obvodný lesný úrad.    
 
Zároveň Vám dávame do pozornosti nový zákon o poľovníctve č. 274/2009, ktorý platí od 1.9.2009. Podľa tohoto zákona je lov diviaka a diviačice od 16.7. do 31.12., diviača a lanštiak sa loví po celý rok.
 
Čo sa týka náhrady škody, túto si musíte uplatiť u užívateľa poľovného revíru,  (viď. §§ 69 a 70 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov), nie na OLÚ v Čadci.
 
S pozdravom
 
A. Ďurčanová za Obvodný lesný úrad v Čadci

Situáciou s diviakmi sa zaoberalo spravodajstvo viacerých novín, rádií a televízií. Zaujímavú reakciu nám zaslal Štefan Pecko

Proti diviakom využite skusenosti pračloveka, keď bol ešte lovec.

Vypočuli sme si v Slovenskom rozhlase Vaše problémy, ktoré máte s diviakmi. Keď ich v obci a intraviláne nemôžete strielať, tak využite spôsob lovu veľkej zveri, ako to robil pračlovek - lovec. Na miestá kde prechádzajú diviaky vykopte hlbokú jamu a zakryťe ju trávou a návnadou pre diviaky. Keď padnú do jamy lasom ich vytiahnite a zakoľte nožom. Mäso rozdeľte bezdomovcom a chudobným, určite Vám budú povďační. Nad jamu  dajte výstrahu, že poslancom sa prechod nedoporučuje.