plagát

 

 

 Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona o sociálnych službách v zmysle ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek3 a § 41. Realizáciou projektu dôjde k navýšeniu počtu pracovných miest, čím dôjde k zníženiu nezamestnannosti v regióne. Slovensko sa prihlásilo k prechodu zinštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Stratégii deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike. Inštitúcieboli v minulosti považované za najlepší spôsob starostlivosti o deti a dospelých s rôznymi potrebami. Slovenské aj medzinárodné skúsenosti dokazujú, žeinštitucionálna starostlivosť neumožňuje takú kvalitu života ako kvalitné služby v komunite; navyše, inštitucionálna starostlivosť často znamená celoživotnésociálne vylúčenie a segregáciu. Okrem samotnej realizácie prechodu je potrebné posilniť systematické hodnotenie pokroku a efektívnosti prechodu zinštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Cieľom projektu je zvýšiť percentuálny pomer sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou a terénnou formou naúrovni komunity k celoročným a týždenným pobytovým sociálnym službám.

 

 

Názov projektu
Podpora opatrovateľskej služby v obci Raková

Názov operačného programu
Ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu
OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 ITMS kód: 312041R352

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa
312040 - 4. Sociálne začlenenie

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Raková/Čadca/Žilinský kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: 
01022019-31032021

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)
207480,00€

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Obec Raková, Raková 140; Mgr. Anton Heglas; 041/4341055, 0905609130; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.rakova.sk

Ciele projektu
Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Cieľové skupiny 
Deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
1. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

2. Plánované aktivity Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení

 

 

 

spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje zaslať informáciu, ktorá skvalitní informovanosť  smerom k občanom. Naša spoločnosť rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov.
Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, nám do ponuky elektronických formulárov pribudli tieto:

1. Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ):
 Formulár je určený žiadateľom, ktorí od SPP-D požadujú informáciu, či sa v ich záujmovom území nachádzajú PZ, chcú zakresliť polohu a priebeh trasy PZ alebo chcú vedieť, či ich záujmové územie nezasahuje do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma PZ.
 Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, má výhradne informatívny charakter, preto ho nie je možné použiť pre účely konania v zmysle stavebného zákona.

2. Žiadosť o vydanie stanoviska k vykonávaniu činností v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení:
 Formulár žiadatelia predkladajú ak od SPP-D požadujú predchádzajúci súhlas na výkon akejkoľvek činnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme PZ.
 Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, oprávňuje žiadateľa vykonávať činnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení iba v prípade,
pokiaľ na výkon takýchto činností všeobecne záväzný právny predpis nevyžaduje povolenie príslušného správneho orgánu.
 Stanovisko, vydané na základe tejto žiadosti, nie je možné použiť pre účely konania v zmysle stavebného zákona.

3. Objednávka vytýčenia plynárenských zariadení:
 Je určená žiadateľom, ktorí si chcú od SPP-D objednať vytýčenie plynárenských zariadení, za účelom označenia trasy distribučných, pripojovacích plynovodov a iných sietí v správe SPP-D, napr. pred realizáciou rozkopávkových prác.
 SPP-D poskytuje vytyčovanie PZ pre drobné stavby bezplatne ak vytyčovanie nepresiahne dĺžku 100 m alebo dobu 1 hodiny (jedná sa o celkový súčet výkonu pracovníkov realizujúcich vytyčovanie).

Online formuláre:
 prinášajú zákazníkom významné šetrenie času a pohodlné a prehľadné podanie žiadosti vďaka pomocným interaktívnym napovedám,
 sú k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Všetky online formuláre ako aj informácie k ním nájdete na našej webovej stránke www.spp-distribucia.sk v časti ONLINE formuláre.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s.

v y z ý v a j ú

vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie.Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

K 30.4.2015 sa na verejnú kanalizáciu pripojilo viac ako 66 % vlastníkov nehnuteľností.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona  č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej okresný úrad), ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.

Naša spoločnosť je pripravená byť nápomocná pri riešení Vašich konkrétnych problémov pri príprave a realizácii pripojenia na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod. 

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci, uvedení na www stránke spoločnosti v sekcii Kontaktné adresy – Zákaznícke centrum Čadca.

U P O Z O R N E N I E

Z dôvodu, že verejná kanalizácia bola vybudovaná výhradne ako splašková a potrubie nie je dimenzované na zvýšené objemy vody je do vybudovanej verejnej kanalizácie  

z a k á z a n é
vypúšťať: 

a) vody z atmosferických zrážok (zrážkové vody)
b)  drenážne vody
c)  iné vody, ktoré nie sú splaškovými vodami

 

Dokumenty na stiahnutie

Prinášame vám prehľad poskytnutých dotácií obci Raková zo štátneho rozpočtu, iných organizácií a z fondov Európskej únie 

Poskytnutá štátna pomoc Obci Raková