pdfVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Raková č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Účinné od 1.7.2016

Dodatok č.1 z roku 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č.2/2016 ktorým sa určuje postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb Obcou Raková

Účinné od 1.4.2016pdf Zrušené k 31.3.2018 Nahradené  s VZN platným od 1.4.2018

pdfVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2016 Obce Raková o vytváraní životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci

Účinné od 6.7.2016

pdfVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2016 Obce Raková o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.3 územného plánu obce (ZaD č.3 ÚPN – O) Raková, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková zo dňa 29.07.2009 o záväzných častiach územného plánu obce Raková.

Schéma 

Výkres širších vzťahov

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia A

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia B

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia A

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia B

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo A

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo B

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energie, telekomunikácie A

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energie, telekomunikácie B

Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery A

Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery B

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

 

 

Účinné od 6.7.2016