pdfDodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Raková č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Účinný od 17.4.2019

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Raková č.1/2019 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Raková

Účinné od 17.4.2019

pdfÚprava Všeobecne záväzného nariadenia obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková

 Účinná od 1.9.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 2/2019 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Účinné od 1.7.2019

 pdfÚprava Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady

 Účinná od 1.10.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č.3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

Účinné od 1.10.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Raková

Účinné od 1.10.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o miestnych daniach a poplatku

Účinné od 1.10.2019