pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o záväznej časti zmien a doplnkov č. 5 územného plánu Obce Raková

Účinné od 15.05.2022 

VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE

Textová časť

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energie, telekomunikácie B

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energie, telekomunikácie A

Výkres širších vzťahov

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia B

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia A

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia B

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia A

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo A

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo B

Výkres budúceho možného použitia PP na stavebné a iné zámery B

Výkres budúceho možného použitia PP na stavebné a iné zámery A

 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinné od 01.01.2023

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav

Účinné od 01.01.2023

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 4/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady v znení neskorších úprav

Účinné od 01.01.2023

 

 pdfDodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Raková č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Účinný od 17.4.2019

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Raková č.1/2019 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Raková

Účinné od 17.4.2019

pdfÚprava Všeobecne záväzného nariadenia obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková

 Účinná od 1.9.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 2/2019 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Účinné od 1.7.2019

 pdfÚprava Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady

 Účinná od 1.10.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č.3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

Účinné od 1.10.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Raková

Účinné od 1.10.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o miestnych daniach a poplatku

Účinné od 1.10.2019