pdfDodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Raková č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Účinný od 17.4.2019

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce Raková č.1/2019 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Raková

Účinné od 17.4.2019

pdfÚprava Všeobecne záväzného nariadenia obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková

 Účinná od 1.9.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 2/2019 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Účinné od 1.7.2019

 pdfÚprava Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady

 Účinná od 1.10.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č.3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

Účinné od 1.10.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č.4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Raková

Účinné od 1.10.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o miestnych daniach a poplatku

Účinné od 1.10.2019

 

 

pdfVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Raková č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Účinné od 1.7.2016

Dodatok č.1 z roku 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č.2/2016 ktorým sa určuje postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb Obcou Raková

Účinné od 1.4.2016pdf Zrušené k 31.3.2018 Nahradené  s VZN platným od 1.4.2018

pdfVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2016 Obce Raková o vytváraní životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci

Účinné od 6.7.2016

pdfVŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2016 Obce Raková o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.3 územného plánu obce (ZaD č.3 ÚPN – O) Raková, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková zo dňa 29.07.2009 o záväzných častiach územného plánu obce Raková.

Schéma 

Výkres širších vzťahov

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia A

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia B

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia A

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia B

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo A

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo B

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energie, telekomunikácie A

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energie, telekomunikácie B

Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery A

Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery B

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

 

 

Účinné od 6.7.2016