Obec Raková, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Raková.  Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 170€ mesačne.

top flash02

 

V aprílovom vydaniu Spravodajca hlas Rakovej sme informovali našich občanov o príprave pozemkových úprav v našej obci nazývané tiež ako komasácia pozemkov. Súčasťou tohto článku bola aj návratka, ktorou vyplnením a zaslaním na Obecný úrad v Rakovej prejavíte záujem o začatie projektu pozemkových úprav. Touto cestou chceme požiadať všetkých majiteľov pozemkov, ktorí majú záujem o pozemkové úpravy svojich parciel, aby vyplnenú návratku zo spravodaja doručili na Obecný úrad v Rakovej najneskoršie do konca júla tohto roku.

Čo sú pozemkové úpravy

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor v zmysle platnej legislatívy oznamuje o nariadení konania

a začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Raková. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente:

pdfverejná vyhláška