Obec Raková, ako poskytovateľ sociálnych služieb, je podľa § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov povinné zverejniť priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) za jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb za predchádzajúci rok.

Podľa tohto zákona priemerné ekonomické oprávnené náklady u jednotlivých durhov sociálnych služieb za rok 2018 sú nasledovné:

pdfEkonomicky oprávnené náklady na terénnu opatrovateľskú službu

pdfEkonomicky oprávnené náklady na podpornú službu - rozvoz obedov

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Raková predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

                            332934,00
ÚVKO = ------------------------------------------------- x 100% = 21,33%
                         1561168,00

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: 10 €/tona.

 

pdfVýpočet úrovne triedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Raková, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Raková.  Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 170€ mesačne.

top flash02

 

V aprílovom vydaniu Spravodajca hlas Rakovej sme informovali našich občanov o príprave pozemkových úprav v našej obci nazývané tiež ako komasácia pozemkov. Súčasťou tohto článku bola aj návratka, ktorou vyplnením a zaslaním na Obecný úrad v Rakovej prejavíte záujem o začatie projektu pozemkových úprav. Touto cestou chceme požiadať všetkých majiteľov pozemkov, ktorí majú záujem o pozemkové úpravy svojich parciel, aby vyplnenú návratku zo spravodaja doručili na Obecný úrad v Rakovej najneskoršie do konca júla tohto roku.

Čo sú pozemkové úpravy

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor v zmysle platnej legislatívy oznamuje o nariadení konania

a začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Raková. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente:

pdfverejná vyhláška