SOBD Raková
 

Vážení občania, dovoľte nám pripomenúť, že elektronické sčítanie je v plnom prúde. Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha od 15.2.2021 do 31.3. 2021. Ku dňu  8.3.2021 sa v našej obci elektronicky sčítalo 3376 obyvateľov, čo predstavuje 58,64%.

Pripomíname, že sčítanie je pre každého obyvateľa zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Občania žijúci v zahraničí s trvalým pobytom v obci Raková majú povinnosť sčítať sa. Touto cestou Vás chceme poprosiť, ak máte v rodine príbuzného, ktorý žije, pracuje a trvalo sa zdržiava v zahraničí a má trvalý pobyt v obci Raková, pripomeňte mu aby si splnil svoju povinnosť sčítať sa . Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

!!! UPOZORŇUJEME HLAVNE SENIOROV, že sčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elektronického formulára. Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár v období od 15.2.2021.do 31.3.2021 nenavštevuje!!!   Prosíme pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak Vás o to požiadajú.

Všetky potrebné informácie a sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk.  Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SOBD 2021.

O asistenčnom sčítaní a mobilných asistentoch bude obecný úrad včas informovať. V prípade otázok volajte na t.č. 0905 380 972 alebo na call centrum: 02/20 92 49 19.

Ďakujeme všetkým sčítaným obyvateľom za spoluprácu.

Sčítať sa môžete aj hneď:  sčítať sa  

                                                  Slovenska pošta logo

Slovenská pošta, a.s. oznamuje, že z dôvodu zmeny organizácie práce bude s účinnosťou od 01.03.2021 na Pošte Raková realizovaná zmena hodín pre verejnosť nasledovne: 

pondelok, utorok, štvrtok, piatok:               08:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 hod. 

streda:                                                        08:00 - 11:00, 13:00 - 15:30, 16:00 - 17:00 hod. 

sobota, nedeľa:                                          zatvorené

Obec Raková, ako poskytovateľ sociálnych služieb, je podľa § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov povinné zverejniť priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) za jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb za predchádzajúci rok.

Podľa tohto zákona priemerné ekonomické oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb za rok 2020 sú nasledovné:

pdfEkonomicky oprávnené náklady - opatrovateľská služba

pdfEkonomicky oprávnené náklady - sociálna služba jedáleň/rozvoz obedov

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec  Raková predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

                                 526 743,00

ÚVKO = ------------------------------------------------- x 100% =  31,10 %

                                1 693 923,00

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2021: 22 €/tona.

pdfÚroveň vytriedenia odpadov za rok 2020

pdfVýpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov