Dňa 14. decembra 2022 o 14,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

pdfPozvánka

Obec Raková zverejňuje na pripomienkovanie

   návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. .../2022,  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady v znení neskorších úprav

   návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa  a na čiastočnú úpravu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav

pdfZámer odpredaja pozemku

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023

Rozpočet Obce Raková a jej organizácií:

pdfObec Raková - návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025

pdfObec Raková - návrh programového rozpočtu na roky 2023-2025

pdfZŠ M.Mravca - návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025

pdfMŠ Korcháň - návrh finančného rozpočtu na roky 2023 -2025

pdfMŠ Fojstvo - návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025

pdfCVČ Raková-návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025

pdfOKVS Raková-návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025 

V súlade s plnením povinnosti podľa § 16 ods. 12 písm. b)   Zákona   č. 79//2015 Z.z. o odpadoch zverejňujeme prílohu č. 8 vyhlášky 373/2015 za I. polrok 2022.

xlsxPríloha č.8 Vyhlášky 373/2015 - 1.polrok 2022

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje a vyzýva občanov, resp. vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje par. 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

 pdfZabezpečenie základnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu