Obec Raková ako príslušný cestný správny orgán podľa ustanovenia §2. ods. 2 zákona č. 534/2003 Z.z o organizácií štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií, podľa § 3 , ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. a na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

upozorňuje všetkých vlastníkov nehnuteľností priľahlých k miestnym komunikáciám a chodníkom,

aby dôsledne dodržiavali ustanovenie § 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov:

„ Pri znečistení diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.“

 
Počas zimného obdobia sa často stáva, že  sneh zo striech rodinných domov a ostatných budov padá na miestne komunikácie a chodníky, čím spôsobí ich nezjazdnosť a neschodnosť. Vlastník nehnuteľností je podľa hore uvedeného zákona povinný tento sneh bezodkladne odstrániť. V prípade že sa tak nestane, urobí tak správca komunikácie na jeho náklady. 

 
Podľa § 22c spomínaného zákona, môže správny orgán uložiť pokutu  tomu, kto znečistí, alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo schodnosti miestnej komunikácie až do výšky 330 Eur.

V Rakovej, 7.1.2011