Oznamujeme všetkým občanom, ktorí majú záujem o napojenie svojho domu na verejnú kanalizáciu alebo vodovod, aby sa dostavili na Obecný úrad v Rakovej. Za pomoci pracovníkov obce je potrebné vyplniť žiadosť o pripojenie na verejný vodovod alebo kanalizáciu. Na základe tejto žiadosti dôjde k uzatvoreniu zmluvy s  prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie - SEVAK a.s. Po podpise zmluvy bude možné pripojiť nehnuteľnosť na uvedené siete. Príručku, ako zhotoviť kanalizačnú alebo vodovodnú prípojku si môžete vyzdvihnúť v informačnej kancelárií OÚ v Rakovej.

Elektronickú verziu príručky nájdete TU

Upozornenie Krajského úradu životného prostredia v Žiline

 

     Na základe viacerých podnetov Krajský úrad životného prostredia v Žiline, úsek odpadového hospodárstva upozorňuje všetkých primátorov a starostov miest a obcí Žilinského kraja na nelegálny výskyt tzv. „výkupcov autobatérií a elektrozariadení“. Títo „výkupcovia“ svojou činnosťou porušujú ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obecný úrad v Rakovej upozorňuje majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu psov na voľných priestranstvách, nakoľko môže týmto konaním dôjsť k ohrozeniu občanov. Ak majitelia psov nevykonajú nápravu v čo najkratšom čase, obec pristúpi k odchytu voľne pohybujúcich sa psov a zároveň porušenie zákona č. 282/2002 z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov bude riešiť v zmysle platnej legislatívy.

Obec Raková v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vykonáva zimnú úrdžbu na svojich miestnych komunikáciách a chodníkov. V rámci údržby sa vykonávajú práce pre zjazdnosť ciest a priechodnosť chodníkov. Vykonávanie zimnej údržby však sťažujú odstavené motorové vozidlá.
             Upozorňujeme vodičov, aby dôsledne dodržiavali ustanovenie zákona č.8/ 2008 Zb. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 23 : Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade.Pri státi musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh  široký aspoň 3 metre pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh najmenej 3 metre pre oba smery jazdy.Pri státi vodič nesmie obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov.  Porušovanie tohto ustanovenia bude hlásené príslušníkom policjného zboru. V prípade že motorové vozidlo bude ohrozovať cestnú premávku, môže sprácva komunikácie pristúpiť k odtiahnutiu vozidla na náklady jeho držiteľa.

Údržbu miestnych komunikácií a chodníkov vykonáva Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková, tel. číslo : 434 13 04, 0918/178170. Správu a údržbu cesty Čadca - Makov, Raková - Raková Korcháň a Raková - Zákopčie vykonáva Správa a údržba ciest Žilinského samosprávneho kraja, stredisko Čadca. Tel. číslo: 041/5643772