Obecný úrad v Rakovej upozorňuje majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu psov na voľných priestranstvách, nakoľko môže týmto konaním dôjsť k ohrozeniu občanov. Ak majitelia psov nevykonajú nápravu v čo najkratšom čase, obec pristúpi k odchytu voľne pohybujúcich sa psov a zároveň porušenie zákona č. 282/2002 z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov bude riešiť v zmysle platnej legislatívy.

Obec Raková v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vykonáva zimnú úrdžbu na svojich miestnych komunikáciách a chodníkov. V rámci údržby sa vykonávajú práce pre zjazdnosť ciest a priechodnosť chodníkov. Vykonávanie zimnej údržby však sťažujú odstavené motorové vozidlá.
             Upozorňujeme vodičov, aby dôsledne dodržiavali ustanovenie zákona č.8/ 2008 Zb. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 23 : Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade.Pri státi musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh  široký aspoň 3 metre pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh najmenej 3 metre pre oba smery jazdy.Pri státi vodič nesmie obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov.  Porušovanie tohto ustanovenia bude hlásené príslušníkom policjného zboru. V prípade že motorové vozidlo bude ohrozovať cestnú premávku, môže sprácva komunikácie pristúpiť k odtiahnutiu vozidla na náklady jeho držiteľa.

Údržbu miestnych komunikácií a chodníkov vykonáva Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková, tel. číslo : 434 13 04, 0918/178170. Správu a údržbu cesty Čadca - Makov, Raková - Raková Korcháň a Raková - Zákopčie vykonáva Správa a údržba ciest Žilinského samosprávneho kraja, stredisko Čadca. Tel. číslo: 041/5643772

Obec Raková ako príslušný cestný správny orgán podľa ustanovenia §2. ods. 2 zákona č. 534/2003 Z.z o organizácií štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií, podľa § 3 , ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. a na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

upozorňuje všetkých vlastníkov nehnuteľností priľahlých k miestnym komunikáciám a chodníkom,

aby dôsledne dodržiavali ustanovenie § 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov:

„ Pri znečistení diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.“

 
Počas zimného obdobia sa často stáva, že  sneh zo striech rodinných domov a ostatných budov padá na miestne komunikácie a chodníky, čím spôsobí ich nezjazdnosť a neschodnosť. Vlastník nehnuteľností je podľa hore uvedeného zákona povinný tento sneh bezodkladne odstrániť. V prípade že sa tak nestane, urobí tak správca komunikácie na jeho náklady. 

 
Podľa § 22c spomínaného zákona, môže správny orgán uložiť pokutu  tomu, kto znečistí, alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo schodnosti miestnej komunikácie až do výšky 330 Eur.

V Rakovej, 7.1.2011