Výzva pre občanov obce Raková

 

            Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Raková zo dňa 20.3.2014                            č. 20.18/2014 Vás Obec Raková v súčinnosti so spoločnosťou SEVAK a. s., ako realizátora stavby  „ Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“

vyzývame,

aby ste svoju nehnuteľnosť pripojili na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

 

            Pripojením na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti, ktorá je pravidelne kontrolovaná prevádzkovateľom verejného vodovodu a regionálnym úradom verejného zdravotníctva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie.

            V prípade nepripojenia bude spoločnosť SEVAK a. s. predkladať podnety na Okresný úrad, odbor starostlivosti pre životné prostredie, ktorý uloží za neplnenie povinností pripojenia nehnuteľnosti pokutu vo výške až do 331 Euro.

            Ak využívate služby, odber vody z verejného vodovodu resp. odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy, dopúšťate sa porušenia zákona č. 442/2002 Z. z.               o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách za čo Vám hrozí pokuta. Zároveň svojím konaním spôsobujete spoločnosti SEVAK a. s. škodu, ktorú si spoločnosť bude uplatňovať.

            Spoločnosť SEAK a. s. spolu s Obcou Raková je pripravená byť nápomocná pri riešenia konkrétnych problémov pri príprave a realizácii pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú zamestnanci Zákaznickeho centra Čadca spoločnosti SEVAK a. s. a zamestnanci stavebného úradu na Obecnom úrade v Rakovej.

 

pdfVýhody napojenia na verejnú kanalizáciu oproti prevádzkovaniu klasickej žumpy

 

 

Oznamujeme všetkým občanom, ktorí majú záujem o napojenie svojho domu na verejnú kanalizáciu alebo vodovod, aby sa dostavili na Obecný úrad v Rakovej. Za pomoci pracovníkov obce je potrebné vyplniť žiadosť o pripojenie na verejný vodovod alebo kanalizáciu. Na základe tejto žiadosti dôjde k uzatvoreniu zmluvy s  prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie - SEVAK a.s. Po podpise zmluvy bude možné pripojiť nehnuteľnosť na uvedené siete. Príručku, ako zhotoviť kanalizačnú alebo vodovodnú prípojku si môžete vyzdvihnúť v informačnej kancelárií OÚ v Rakovej.

Elektronickú verziu príručky nájdete TU

Upozornenie Krajského úradu životného prostredia v Žiline

 

     Na základe viacerých podnetov Krajský úrad životného prostredia v Žiline, úsek odpadového hospodárstva upozorňuje všetkých primátorov a starostov miest a obcí Žilinského kraja na nelegálny výskyt tzv. „výkupcov autobatérií a elektrozariadení“. Títo „výkupcovia“ svojou činnosťou porušujú ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.