Dňom 15.12.2016 budú všetky dokumenty oznamované verejnou vyhláškou prístupné na Centrálnej úradnej tabuli. TU

 

 

Obec Raková upozorňuje vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy, že sú povinný podľa zákona č. 220/2004, § 3, odst.1, pís. b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich neobrábaných pozemkoch Preto žiadame užívateľov pôdohospodárskej pôdy o pokosenie tráv a burín. Zároveň žiadame občanov aby, pokosené trávy neodnášali na brehy potokov a do priekop. Daným postupom by sa znížila ich prietočnosť, čo môže byť nebezpečné hlavne pri prívalových dažďoch.

Podnety na pozemky, ktoré sú zaburinené a zarastené trávou, môžete podávať na Okresný úrad v Čadci, odbor pozemkový a lesný, Paláriková 95, 022 01 Čadca. Alebo elektronicky na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Výzva pre občanov obce Raková

 

            Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Raková zo dňa 20.3.2014                            č. 20.18/2014 Vás Obec Raková v súčinnosti so spoločnosťou SEVAK a. s., ako realizátora stavby  „ Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“

vyzývame,

aby ste svoju nehnuteľnosť pripojili na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

 

            Pripojením na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti, ktorá je pravidelne kontrolovaná prevádzkovateľom verejného vodovodu a regionálnym úradom verejného zdravotníctva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie.

            V prípade nepripojenia bude spoločnosť SEVAK a. s. predkladať podnety na Okresný úrad, odbor starostlivosti pre životné prostredie, ktorý uloží za neplnenie povinností pripojenia nehnuteľnosti pokutu vo výške až do 331 Euro.

            Ak využívate služby, odber vody z verejného vodovodu resp. odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy, dopúšťate sa porušenia zákona č. 442/2002 Z. z.               o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách za čo Vám hrozí pokuta. Zároveň svojím konaním spôsobujete spoločnosti SEVAK a. s. škodu, ktorú si spoločnosť bude uplatňovať.

            Spoločnosť SEAK a. s. spolu s Obcou Raková je pripravená byť nápomocná pri riešenia konkrétnych problémov pri príprave a realizácii pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú zamestnanci Zákaznickeho centra Čadca spoločnosti SEVAK a. s. a zamestnanci stavebného úradu na Obecnom úrade v Rakovej.

 

pdfVýhody napojenia na verejnú kanalizáciu oproti prevádzkovaniu klasickej žumpy

 

 

Profil verejného obstarávateľa

 

 Výzvy na predloženie cenových ponúk

 

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky zateplenie budovy OU   Podklady k VO

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky projekt školy

pdfVýzva na predloženie CP náter mostov

pdfVýzva na predloženie CP asfaltovanie MK u Vražla

pdfVýzva na predloženie CP poskytnutie úveru

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Externý manažment a riadenie projektu

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - stavebný dozor

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - asfaltovanie miestnych komunikácií Raková

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky na zhotovenie podlahy telocvične

       xlsxZadanie telocvičňa - Príloha č.2

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky telocvičňa - vzduchotechnika

      xlsVýkaz výmer

      docTechnická správa

      pdfPôdorys

      pdfREZ

 

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku športového náradia telocvične

       xlsxVýkaz výmer

 

pdfVýzva na predloženie ponúk pre zhotovenie detského ihriska

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky obnova MK Raková Fojstvo I. etapa

pdfVýzva na predkladanie ponúk Pamätná izba

pdfVýzva na predkladanie ponúk Wifi4EU

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky zhotovenie mostu

xlsVýkaz výmer

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky: Zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice č. 199

xlsxVýkaz výmer

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky oprava mostu II

xlsVýkaz výmer

 pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky projekt Rekonštrukcia Cyklotrasy Raková - Korcháň

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky autobusové čakárne 

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky solárny systém na napájanie osvetlenia