Oznamujeme všetkým občanom, ktorí majú záujem o napojenie svojho domu na verejnú kanalizáciu alebo vodovod, aby sa dostavili na Obecný úrad v Rakovej. Za pomoci pracovníkov obce je potrebné vyplniť žiadosť o pripojenie na verejný vodovod alebo kanalizáciu. Na základe tejto žiadosti dôjde k uzatvoreniu zmluvy s  prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie - SEVAK a.s. Po podpise zmluvy bude možné pripojiť nehnuteľnosť na uvedené siete. Príručku, ako zhotoviť kanalizačnú alebo vodovodnú prípojku si môžete vyzdvihnúť v informačnej kancelárií OÚ v Rakovej.

Elektronickú verziu príručky nájdete TU

Upozornenie Krajského úradu životného prostredia v Žiline

 

     Na základe viacerých podnetov Krajský úrad životného prostredia v Žiline, úsek odpadového hospodárstva upozorňuje všetkých primátorov a starostov miest a obcí Žilinského kraja na nelegálny výskyt tzv. „výkupcov autobatérií a elektrozariadení“. Títo „výkupcovia“ svojou činnosťou porušujú ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obecný úrad v Rakovej upozorňuje majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu psov na voľných priestranstvách, nakoľko môže týmto konaním dôjsť k ohrozeniu občanov. Ak majitelia psov nevykonajú nápravu v čo najkratšom čase, obec pristúpi k odchytu voľne pohybujúcich sa psov a zároveň porušenie zákona č. 282/2002 z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov bude riešiť v zmysle platnej legislatívy.