V súlade s plnením povinnosti podľa § 16 ods. 12 písm. b)   Zákona   č. 79//2015 Z.z. o odpadoch zverejňujeme prílohu č. 8 vyhlášky 373/2015 za I. polrok 2022.

xlsxPríloha č.8 Vyhlášky 373/2015 - 1.polrok 2022