Oznámenie o začatí verejného prerokovania, žiadosť o zaslanie pripomienok a pozvánka na verejné prerokovanie

Žilinský samosprávny kraj zverejnil dňa 22.07.2022 verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu regiónu Žilinského kraja v zmysle  § 21 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). 

Lehota na pripomienkovanie je v oznámení určená 30 dní od zverejnenia oznámenia, čiže Vaše pripomienky môžete uplatniť len v tejto lehote, ktorú je dôležité dodržať, lebo na pripomienky vznesené po lehote sa neprihliada (§ 21 ods.3 stavebného zákona). Pripomienky a stanoviská je potrebné zaslať na adresu: Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina. 

Žilinský samosprávny kraj zároveň predkladá dotknutým orgánom a právnickým osobám predmetný koncept k nahliadnutiu. Táto územnoplánovacia dokumentácia (ÚPD) je riešená v textovej i grafickej podobe v dvoch variantoch – variant 1 a variant 2. S Konceptom ÚPN R ŽK je možné oboznámiť sa počas pripomienkového konania na web stránke Žilinského samosprávneho kraja, link: http://www.regionzilina.sk/sk/strategicke-dokumenty-zsk/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja.html a na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, kanc. č. 316 počas úradných hodín.

Verejné prerokovanie Konceptu ÚPN R ŽK sa uskutoční dňa 9. augusta 2022 o 11:00 hod v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Obstarávateľskú činnosť v zmysle § 2a stavebného zákona zabezpečuje Ing. Katarína Náhliková, osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. číslo 377. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Ing. Katarínu Náhlikovú, č.t.: 041/ 5032 310; email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .