Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, upozorňuje a vyzýva občanov, resp. vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje par. 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

 pdfZabezpečenie základnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu