logo SU SR

V roku 2022 prebehne na území Slovenska Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Štatistické zisťovanie sa uskutoční pod hlavičkou Štatistického úradu SR. Cieľom tohto zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Na základne skúseností štatistických úradov krajín, kde zisťovanie prebieha, možno povedať, že ide o spoľahlivú metódu, ktorá poskytuje výsledky potrebné pre vládu a jej inštitúcie zodpovedné za koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky.

Vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedná ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. : 041/511 3210.

Štatistický úrad SR