Obec Raková oznamuje, že dňa 16.12.2021 bolo doručené Okresným úradom Čadca, odbor starostlivosti o životné  prostredie, Palárikova 91, 022 01  Čadca oznámenie o zmene a upovedomenie o začatí konania: „Zberný dvor obce Raková – doplnenie odpadov do súhlasu.“ Účelom je rozšírenie preberaných vytriedených komunálnych odpadov – kovových odpadov a nebezpečných odpadov od obyvateľov obce v existujúcom zbernom dvore obce Raková.

Obec Raková ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 8 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že oznámenie je zverejnené na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-obce-rakova-doplnenie-odpadov-do-suhlasu

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k podkladu  spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.  Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, alebo na Obecnom úrade v Rakovej, úsek miestnych daní a poplatkov pracovných dňoch počas úradných hodín. Zároveň môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnia uvedených informácii dotknutou obcou na adresu: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie,       Palárikova 91, 022 01  Čadca; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Počas celého správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti „Zberný dvor obce Raková – doplnenie odpadov do súhlasu“ je možné, podľa § 63 zákona, vykonať konzultácie na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Konzultácie je možné vykovať v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom, kontaktné údaje – tel.: 041/430 87 51, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Zverejnené:  20.12.2021