Dňa 18. júna 2021 o 14,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

Pozvánka

Obec Raková zverejňuje dokumenty pred rokovaním obecného zastupiteľstva: 

Zámer odpredaja nehnuteľného majetku - pozemok KN-C 7456/2

Zámer odpredaja nehnuteľného majetku - pozemok KN-C 9482

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021

Záverečný účet Obce Raková za rok 2020 - návrh