Obec Raková, ako príslušný orgán územného plánovania , v súlade so Zákonom č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákonom č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu obce Raková ( ďalej len ÚPN-O Raková) obstarávaním zmien a doplnkov č.5 ÚPN-O Raková. V súlade s ustanovením  §22, ods.1) Stavebného zákona predkladá Obec Raková Návrh zmien a doplnkov č.5 ÚPN-O Raková na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Návrh je zverejnený na úradnej tabuli obce a v celom rozsahu spracovania, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke obce www.rakova.sk po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.  V súlade s ustanovením §22, ods.1) Stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu zmien a doplnkov  ÚPN-o na adresu Obecného úradu v Rakovej v lehote do 30 dní odo zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí tohto oznámenia sa neprihliada.

Návrh ÚPN-O zmena a doplnkoch č. 5 je dostupný TU