V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Raková predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

                            332934,00
ÚVKO = ------------------------------------------------- x 100% = 21,33%
                         1561168,00

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: 10 €/tona.

 

pdfVýpočet úrovne triedenia komunálneho odpadu za rok 2018

 

 

 1. januára 2019 nadobudol  účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (,,Zákon“) a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej ,,Nariadenie“).
Pre obce a mestá prinášajú obidva právne predpisy podstatné zmeny, ktoré ovplyvnia ich rozpočty na strane príjmov a výdavkov. Zvýhodňujú tie, u ktorých je miera triedenia komunálnych odpadov viac ako 30%. Zmena spočíva v položkách a výške sadzieb za uloženie jednotlivých druhov komunálnych odpadov, systéme výpočtu poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov, mení sa systém prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov. Pre našu samosprávu to znamená zvýšenie nákladov na zvoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu o približne 5800 EUR ročne. Tieto zvýšené náklady sa premietnu do poplatku za komunálny odpad od roku 2020.Každoročne sa poplatok za uloženie odpadu bude zvyšovať a prípade že sa miera triedenia komunálneho odpadu v obci Raková nezlepší, náklady na zvoz komunálneho odpadu môžu stúpnuť v roku 2021 až o 25834€, čo predstavuje zvýšenie poplatku za zvoz komunálneho odpadu až o 17 EUR. Tým sa zvýši ročný poplatok za komunálny odpad  na 33 EUR na občana ročne.

Pri kolaudácií stavieb na ktoré bolo vydané stavebné povolenie po 8.4.2019 nebude stavebný úrad akceptovať čestné vyhlásenie stavebníka o likvidácií odpadu. Zákon o odpadoch rozlišuje pritom dva pojmy, ktoré upravujú nakladanie so stavebným odpadom:

1. „drobný stavebný odpad“, ktorý definuje § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z.

Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je „odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

 

2. „stavebné odpady a odpady z demolácií“, ktoré upravuje § 77 tohto zákona.

(1)
Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb,pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb (ďalej len „stavebné a demolačné práce“).
(2)
Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.

Nakoľko zberný dvor obce Raková nedisponuje s povolením na zber stavebného odpadu, musia si stavebníci zabezpečiť likvidáciu stavebného odpadu vlastnou cestou a túto skutočnosť preukázať relevantnými dokladmi pri kolaudačnom konaní .