Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 04.11.2019 rozhodnutím č. 351/2019 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020.

ZVEREJNENIE

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a

VÝZVA

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,

- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,

- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Informácie o činnosti žiadateľa UNI - CON KYSUCE spol. s r.o., Raková 683, 023 51 Raková, nájdete v priložených súboroch.

pdfziadost

pdfstrucne zhrnutie udajov

pdfzverejnenie a výzva

pdfupovedomenie o zacati konania