Dňa 31. marca 2023 o 14,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

pdfPozvánka

Obec Raková zverejňuje na pripomienkovanie

      návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. .../2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa  a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav

      návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. .../2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady v znení neskorších úprav

Obec Raková v súlade s § 72 ods. 20 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zverejňuje výšku ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu a rozvoz obedov za rok 2022: 

pdfEkonomicky oprávnené náklady - opatrovateľská služba za rok 2022

pdfEkonomicky oprávnené náklady - podporná sociálna služba Jedáleň/rozvoz obedov za rok 2022

Zverejnené: 28.02.2023

Depositphotos 69597801 xl 2015

V súlade s § 4 ods. 6) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec  Raková predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

Obec Raková v súlade s plnením povinnosti podľa § 16 ods. 12 písm. b)   Zákona   č. 79//2015 Z.z. o odpadoch zverejňuje na webovom sídle obce prílohu č. 8 vyhlášky 373/2015 za II. polrok 2022:

xlsxPríloha č. 8 Vyhlášky 373/2015 - 2.polrok 2022

Zverejnené:  27.02.2023