Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 04.11.2019 rozhodnutím č. 351/2019 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020.

ZVEREJNENIE

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a

VÝZVA

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,

- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,

- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Informácie o činnosti žiadateľa UNI - CON KYSUCE spol. s r.o., Raková 683, 023 51 Raková, nájdete v priložených súboroch.

pdfziadost

pdfstrucne zhrnutie udajov

pdfzverejnenie a výzva

pdfupovedomenie o zacati konania

Dňa 7. júna  2019 sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

pdfPozvánka

V rámci rokovania budú prerokované materiály:

pdfNávrh záverečného účtu obce Raková za rok 2018

pdfProgram odpadového hospodárstva obce Raková

Obec Raková zverejnila dňa 22.5.2019 nasledovné všeobecné záväzné nariadenia  na pripomienkovanie:

pdfNávrh úpravy VZN č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Raková

pdfNávrh VZN č. 2/2019 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

pdfNávrh VZN č. 3/2019 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce Raková

Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhom všeobecne záväzných nariadení v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Lehota na podanie pripomienok:    03. júna 2019 do 14,00 hod.