Dňa 18. septembra 2020 o 14,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

pdfpozvánka

Obec Raková zverejňuje na pripomienkovanie

návrh      VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

a návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj

Dňa 19. júna 2020 o 14,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

pdfPozvánka

Obec Raková zverejňuje na pripomienkovanie návrh 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav

a návrh 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady v znení neskorších úprav

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií zriadená Obecným zastupiteľstvom v Rakovej zverejňuje v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Raková. Oznámenie je dostupné TU.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5
ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci
nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19
podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46
a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") nariaďuje nasledovné
opatrenia:


1. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na
území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej
republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb,
ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona
č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí.