Obec Raková, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Raková.  Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 170€ mesačne.

Dňa 14. decembra 2022 o 14,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

Obec Raková zverejňuje na pripomienkovanie

   návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. .../2022,  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady v znení neskorších úprav

   návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa  a na čiastočnú úpravu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav

pdfZámer odpredaja pozemku

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023

Rozpočet Obce Raková a jej organizácií:

pdfObec Raková - návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025

pdfObec Raková - návrh programového rozpočtu na roky 2023-2025

pdfZŠ M.Mravca - návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025

pdfMŠ Korcháň - návrh finančného rozpočtu na roky 2023 -2025

pdfMŠ Fojstvo - návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025

pdfCVČ Raková-návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025

pdfOKVS Raková-návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025 

Informácia o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu, určenie volebných miestnosti pre referendum, ktoré sa koná dňa 21. januára 2023:

pdfVolebné okrsky s vymedzením ich územného obvodu, volebné miestnosti