Dňa 19. júna 2020 o 14,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

pdfPozvánka

Obec Raková zverejňuje na pripomienkovanie návrh 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav

a návrh 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady v znení neskorších úprav

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií zriadená Obecným zastupiteľstvom v Rakovej zverejňuje v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Raková. Oznámenie je dostupné TU.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5
ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci
nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19
podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46
a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") nariaďuje nasledovné
opatrenia:


1. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na
území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej
republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb,
ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona
č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5
ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci
nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia
COVID-19 podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 71/1967 Zb.") nariaďuje nasledovné
opatrenie:
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a
usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

pdfRozhodnutie UVZ

Dňa 27. marca 2020 o 14,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

Obec Raková zverejňuje zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

1/ Predmet odpredaja - pozemok:  registra KN-C  p. č. 1409/38 – o výmere 15 m² zapísaný na LV. č. 1835 kataster územia Raková vlastníka Obec Raková
Cena: 15 €/m²

pdfZverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k.ú. Raková z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

2/ Predmet odpredaja - pozemky: registra KN-C  p. č. 1871/3 - o výmere 240 m²  a  registra KN-C  p.č.  1803/27 - o výmere 90 m²   zapísané na LV. č. 7401 kataster územia Raková vlastníka Obec Raková

Cena: 15 €/m²

pdfZverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k.ú. Raková z dôvodu prípadu hodného osobitého zreteľa

3/ Predmet odpredaja - pozemok: registra KN-C  p. č. 7863/3 - o výmere 79 m²  zapísaný na LV. č. 7401 kataster územia Raková vlastníka Obec Raková

Cena: 15 €/m²

pdfZverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k.ú. Raková z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa