Dňa 10. septembra 2021 o 09,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

Obec Raková zverejňuje na pripomienkovanie

   návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v Obci Raková

a návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raková

pdfZámer odpredaja pozemku

pdfPozvánka na zasadnutie

pdfKonsolidovaná výročná správa obce Raková za rok 2020

logo natura2000 300x169

Ministerstvo životného prostredia si vás dovoľujem informovať o návrhu zaradiť lokalitu nachádzajúcu sa v katastrálnom území obce Raková do národného zoznamu území európskeho významu SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky.  Nakoľko zaradenie pozemkov do tohto územia bude mať vplyv na budúce využitie týchto parciel, zverejňuje sa zámer verejnou vyhláškou

pdfOznámenie o prerokovaní lokality

pdfPríloha mapa E-KN parcielpdfPríloha mapa C-KN parciel

Príloha: mapa obec Raková 

Dňa 4. augusta 2021 o 16,00 hod. sa bude konať mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

pozvánka

Obec Raková, ako poskytovateľ sociálnych služieb, je podľa § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov povinné zverejniť priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) za jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb za predchádzajúci rok.

Podľa tohto zákona priemerné ekonomické oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb za rok 2020 sú nasledovné:

pdfEkonomicky oprávnené náklady - opatrovateľská služba

pdfEkonomicky oprávnené náklady - sociálna služba jedáleň/rozvoz obedov

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec  Raková predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

                                 526 743,00

ÚVKO = ------------------------------------------------- x 100% =  31,10 %

                                1 693 923,00

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2021: 22 €/tona.

pdfÚroveň vytriedenia odpadov za rok 2020

pdfVýpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov