Slovenska pošta logo

Slovenská pošta, a.s. oznamuje, že z dôvodu zmeny organizácie práce bude s účinnosťou od 01.03.2021 na Pošte Raková realizovaná zmena hodín pre verejnosť nasledovne: 

pondelok, utorok, štvrtok, piatok:               08:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 hod. 

streda:                                                        08:00 - 11:00, 13:00 - 15:30, 16:00 - 17:00 hod. 

sobota, nedeľa:                                          zatvorené

Obec Raková, ako poskytovateľ sociálnych služieb, je podľa § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov povinné zverejniť priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) za jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb za predchádzajúci rok.

Podľa tohto zákona priemerné ekonomické oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb za rok 2020 sú nasledovné:

pdfEkonomicky oprávnené náklady - opatrovateľská služba

pdfEkonomicky oprávnené náklady - sociálna služba jedáleň/rozvoz obedov

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec  Raková predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

                                 526 743,00

ÚVKO = ------------------------------------------------- x 100% =  31,10 %

                                1 693 923,00

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2021: 22 €/tona.

pdfÚroveň vytriedenia odpadov za rok 2020

pdfVýpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií zriadená Obecným zastupiteľstvom v Rakovej zverejňuje v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Raková. Oznámenie je dostupné TU.