Obec Raková oznamuje, že dňa 16.12.2021 bolo doručené Okresným úradom Čadca, odbor starostlivosti o životné  prostredie, Palárikova 91, 022 01  Čadca oznámenie o zmene a upovedomenie o začatí konania: „Zberný dvor obce Raková – doplnenie odpadov do súhlasu.“ Účelom je rozšírenie preberaných vytriedených komunálnych odpadov – kovových odpadov a nebezpečných odpadov od obyvateľov obce v existujúcom zbernom dvore obce Raková.

Obec Raková ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 8 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že oznámenie je zverejnené na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-obce-rakova-doplnenie-odpadov-do-suhlasu

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k podkladu  spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.  Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, alebo na Obecnom úrade v Rakovej, úsek miestnych daní a poplatkov pracovných dňoch počas úradných hodín. Zároveň môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnia uvedených informácii dotknutou obcou na adresu: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie,       Palárikova 91, 022 01  Čadca; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Počas celého správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti „Zberný dvor obce Raková – doplnenie odpadov do súhlasu“ je možné, podľa § 63 zákona, vykonať konzultácie na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Konzultácie je možné vykovať v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom, kontaktné údaje – tel.: 041/430 87 51, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Zverejnené:  20.12.2021

Dňa 20. októbra 2021 o 16,00 hod. sa bude konať mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

Pozvánka

Dňa 10. septembra 2021 o 09,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

Obec Raková zverejňuje na pripomienkovanie

   návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v Obci Raková

a návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raková

pdfZámer odpredaja pozemku

pdfPozvánka na zasadnutie

pdfKonsolidovaná výročná správa obce Raková za rok 2020

logo natura2000 300x169

Ministerstvo životného prostredia si vás dovoľujem informovať o návrhu zaradiť lokalitu nachádzajúcu sa v katastrálnom území obce Raková do národného zoznamu území európskeho významu SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky.  Nakoľko zaradenie pozemkov do tohto územia bude mať vplyv na budúce využitie týchto parciel, zverejňuje sa zámer verejnou vyhláškou

pdfOznámenie o prerokovaní lokality

pdfPríloha mapa E-KN parcielpdfPríloha mapa C-KN parciel

Príloha: mapa obec Raková