asistované sčítanie plagát

Vážení spoluobčania, 

v termíne od 3. mája do 13. júna 2021 prebieha v našej obci Raková asistované sčítanie. Je určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nedokázali alebo nestihli sčítať sami elektronicky.

Splňte si svoju zákonnú povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste  alebo telefonicky požiadajte o mobilného asistenta, ktorý príde ku Vám domov a pomôže vám so sčítaním.  

Kontaktné miesto je v našej obci zriadené v pamätnej izba Jána Palárika - v budove kultúrneho domu. Môžete ho navštíviť v prevádzkovom čase:

pondelok, utorok, streda    od  14,00 hod. -  do 16,00 hod.

štvrtok, piatok                     od    9,00 hod.  - do 12,00 hod. 

Na kontaktnom mieste sa môžete sčítať sami alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

O službu mobilného asistenta môžete požiadať na telefonicky na číslach : 0905 380 972  alebo   02/20 92 49 19.

Upozorňujeme občanov, že pri využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť v karanténe COVID 19.  

Pri nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu a telefonický kontakt. Žiadne iné údaje nie je potrebné poskytnúť!  Upozorňujeme, že telefonicky prebieha len objednanie služby mobilného asistenta!

Viac informácii nájdete na www.scitanie.sk.

Sčítajte sa pomocou asistentov a pomôžte tak našej obci a celému Slovensku !

Ďakujeme všetkým občanom za spoluprácu.

Obec Raková, ako príslušný orgán územného plánovania , v súlade so Zákonom č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákonom č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu obce Raková ( ďalej len ÚPN-O Raková) obstarávaním zmien a doplnkov č.5 ÚPN-O Raková. V súlade s ustanovením  §22, ods.1) Stavebného zákona predkladá Obec Raková Návrh zmien a doplnkov č.5 ÚPN-O Raková na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Návrh je zverejnený na úradnej tabuli obce a v celom rozsahu spracovania, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke obce www.rakova.sk po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.  V súlade s ustanovením §22, ods.1) Stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu zmien a doplnkov  ÚPN-o na adresu Obecného úradu v Rakovej v lehote do 30 dní odo zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí tohto oznámenia sa neprihliada.

Návrh ÚPN-O zmena a doplnkoch č. 5 je dostupný TU 

sčítanie výzva

Väčšina obyvateľov našej obce sa už sčítala, k 23.3.2021 je to takmer 83 % sčítaných obyvateľov.

Nečakajte na poslednú chvíľu ! Sčítajte sa aj Vy a nezabudnite sčítať aj vaše neplnoleté deti a pomôcť sčítať sa blízkym, ktorí Vás o to požiadajú. Je potrebné, aby bol sčítaný každý člen domácnosti samostatne prostredníctvom jeho rodného čísla.  

Sčítací formulár nájdete na: www-scitanie.sk  alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu SOBD 2021. Chceme upozorniť na skúsenosť, že formulár je často krát nesprávne odoslaný (obyvateľ je presvedčený, že sa sčítal, ale formulár zatvoril po časti „zhrnutie“ a nedal formulár „odoslať“). V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na t.č: 0905 380 972.

Do konca sčítania obyvateľov ostáva už iba jeden týždeň. Po termíne 31.3.2021 už elektronické samoščítanie nebude možné.

Preto prosíme všetkých občanov Rakovej, aby splnili svoju povinnosť  čo najskôr. Vzhľadom na pretrvávanie nepriaznivej epidemiologickej situácie vyzývame  všetkých, aby využili v maximálnej možnej miere túto bezpečnú formu sčítania sa cez elektronický formulár. 

Upozorňujeme, že sčítanie je povinné pre všetkých obyvateľov SR. Dobrovoľné nesčítanie môže byť  sankcionované!

Ďakujeme všetkým občanom za spoluprácu.

SOBD Raková
 

Vážení občania, dovoľte nám pripomenúť, že elektronické sčítanie je v plnom prúde. Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha od 15.2.2021 do 31.3. 2021. Ku dňu  8.3.2021 sa v našej obci elektronicky sčítalo 3376 obyvateľov, čo predstavuje 58,64%.

Pripomíname, že sčítanie je pre každého obyvateľa zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Občania žijúci v zahraničí s trvalým pobytom v obci Raková majú povinnosť sčítať sa. Touto cestou Vás chceme poprosiť, ak máte v rodine príbuzného, ktorý žije, pracuje a trvalo sa zdržiava v zahraničí a má trvalý pobyt v obci Raková, pripomeňte mu aby si splnil svoju povinnosť sčítať sa . Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

!!! UPOZORŇUJEME HLAVNE SENIOROV, že sčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elektronického formulára. Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár v období od 15.2.2021.do 31.3.2021 nenavštevuje!!!   Prosíme pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak Vás o to požiadajú.

Všetky potrebné informácie a sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk.  Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SOBD 2021.

O asistenčnom sčítaní a mobilných asistentoch bude obecný úrad včas informovať. V prípade otázok volajte na t.č. 0905 380 972 alebo na call centrum: 02/20 92 49 19.

Ďakujeme všetkým sčítaným obyvateľom za spoluprácu.

Sčítať sa môžete aj hneď:  sčítať sa  

                                                  Slovenska pošta logo

Slovenská pošta, a.s. oznamuje, že z dôvodu zmeny organizácie práce bude s účinnosťou od 01.03.2021 na Pošte Raková realizovaná zmena hodín pre verejnosť nasledovne: 

pondelok, utorok, štvrtok, piatok:               08:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 hod. 

streda:                                                        08:00 - 11:00, 13:00 - 15:30, 16:00 - 17:00 hod. 

sobota, nedeľa:                                          zatvorené