logo SU SR

V roku 2022 prebehne na území Slovenska Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Štatistické zisťovanie sa uskutoční pod hlavičkou Štatistického úradu SR. Cieľom tohto zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Na základne skúseností štatistických úradov krajín, kde zisťovanie prebieha, možno povedať, že ide o spoľahlivú metódu, ktorá poskytuje výsledky potrebné pre vládu a jej inštitúcie zodpovedné za koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky.

Vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedná ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. : 041/511 3210.

Štatistický úrad SR

logo SU SR

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných viac ako 490 obcí, medzi nimi aj obec RAKOVÁ. Do zisťovania je zaradených 6 650 domácností.  Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2022.

Od 01.07.2022 sa predkladanie sobášneho listu rodičov v pôrodnici neukladá ako povinnosť

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ).

Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. 

volby 2022 ilustracny obrazok 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07,00 hod. do 20,00 hod. 

pdfInformácia o podmienkach práva voliť - orgány obce

pdfInformácia o podmienkach práva voliť - orgány VÚC

Dňa 17. júna 2022 /piatok/ o 14,00 hod. sa uskutoční zasadanie obecného zastupiteľstva v zasadačke Obecného úradu Raková:

pdfPozvánka

Obec Raková zverejňuje: 

1/ Oznámenie - zámer odpredaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZámer odpredaja pozemku č. 1

pdfZámer odpredaja pozemku č. 2

pdfZámer odpredaja pozemku č. 3

pdfZámer odpredaja pozemku č. 4

pdfZámer odpredaja pozemku č. 5

2/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 

Zverejnené: 01.06.2022