plagát

 

 

 Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle zákona o sociálnych službách v zmysle ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek3 a § 41. Realizáciou projektu dôjde k navýšeniu počtu pracovných miest, čím dôjde k zníženiu nezamestnannosti v regióne. Slovensko sa prihlásilo k prechodu zinštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Stratégii deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike. Inštitúcieboli v minulosti považované za najlepší spôsob starostlivosti o deti a dospelých s rôznymi potrebami. Slovenské aj medzinárodné skúsenosti dokazujú, žeinštitucionálna starostlivosť neumožňuje takú kvalitu života ako kvalitné služby v komunite; navyše, inštitucionálna starostlivosť často znamená celoživotnésociálne vylúčenie a segregáciu. Okrem samotnej realizácie prechodu je potrebné posilniť systematické hodnotenie pokroku a efektívnosti prechodu zinštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Cieľom projektu je zvýšiť percentuálny pomer sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou a terénnou formou naúrovni komunity k celoročným a týždenným pobytovým sociálnym službám.

 

 

Názov projektu
Podpora opatrovateľskej služby v obci Raková

Názov operačného programu
Ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu
OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 ITMS kód: 312041R352

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa
312040 - 4. Sociálne začlenenie

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Raková/Čadca/Žilinský kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: 
01022019-31032021

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)
207480,00€

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Obec Raková, Raková 140; Mgr. Anton Heglas; 041/4341055, 0905609130; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.rakova.sk

Ciele projektu
Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Cieľové skupiny 
Deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
1. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

2. Plánované aktivity Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení