Prinášame vám prehľad poskytnutých dotácií obci Raková zo štátneho rozpočtu, iných organizácií a z fondov Európskej únie 

Poskytnutá štátna pomoc Obci Raková

 

Poskytnutá štátna pomoc a iné dotácie Obci Raková

r. 2001

1. Poskytovateľ: Štátny fond kultúry Pro Slovakia
Číslo zmluvy: ŠFK-0611-4/359/2001
Suma: 50.000,- Sk
Predmet dotácie: Rekonštrukcia kultúrneho domu Jána Palárika Raková

2. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Číslo zmluvy: ŠFŽP – 2907-23/2001
Suma: 45.000,- Sk
Predmet dotácie: ÚPT využitia územia u Matuška

r. 2002

1. Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Číslo zmluvy: 480-00030/2002
Suma: 1.200.000,- Sk
Predmet dotácie: Vodovod Čadca-Raková-AVC

2. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Číslo zmluvy: 1686800C02.2
Suma: 3.500.000,- Sk
Z toho 1.155.000,- Staškov
583.500,- Podvysoká
Predmet dotácie: Kanalizačný zberač Raková, Staškov, Podvysoká 2 et.

3 . Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Decentralizačná dotácia na úseku školstva
Suma: 1.000.000,- Sk - Výstavba vodovodu pre ZŠ – Trstená
Suma: 500.000,- Sk - Vybavenie ŠJ ZŠ Raková

4. Poskytovateľ: Ministerstvo školstva SR
Číslo zmluvy: 809/2002
Suma: 150.000,- Sk
Predmet dotácie: Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Ústredie

5. Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR
Číslo zmluvy: MK – 0612-1/1195/2002
Suma: 30.000,- Sk
Predmet dotácie: XXXV. ročník Paláriková Raková

6. Poskytovateľ: Fond národného majetku SR
Číslo zmluvy: 07/2002/1048
Suma: 7.498.851,- Sk
Predmet dotácie: Rozvojový program obce

Rok 2003

1. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Číslo zmluvy: 480-00130/2003
Suma: 1.500.000,- Sk
Predmet dotácie: Obnova a rozšírenie vodovodu Raková - centrum

2. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Číslo zmluvy: č.3000000C05
Suma: 90.000,- Sk
Predmet dotácie: ÚPN obce Raková – Zadanie a koncept

3. Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR
Číslo zmluvy: MK – 06-4/204/2003
Suma: 30.000,- Sk
Predmet dotácie: Kultúrny dom Jána Palárika Raková –strecha /materiál

4. Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR
Číslo zmluvy: MK – 06-1/24/2003
Suma: 20.000,- Sk
Predmet dotácie: XXXVI. ročník Paláriková Raková

5. Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Číslo zmluvy: 505-520-2002
Suma: 2.543.000,- Sk
Predmet dotácie: Inžinierske siete u Miča

ROK 2004
1. Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Číslo zmluvy: 005533/2004-441
Suma: 2.822.000,- Sk
Predmet dotácie: ŽŠ Raková – výstavba školskej jedálne

2. Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Číslo zmluvy: 005533/2004-441
Suma: 1.800.000,- Sk
Predmet dotácie: ZŠ Raková – Trstená – výstavba vodovodu

5. Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Číslo zmluvy: MF/003539/2004-441
Suma: 90.000,- Sk
Predmet dotácie: rekonštrukcia verejného osvetlenia

 

ROK 2005
1. Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
Číslo zmluvy: 99/2005/207
Suma: 185 000,- Sk
Predmet dotácie: oprava a údržba Pomníka padlých partizánom v Rakove

2. Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR
Číslo zmluvy: MK- 113/2005/2.7
Suma: 25 000,- Sk
Predmet dotácie: Automatizácia knižnice – informačné stredisko obce - počítač

3. Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR
Číslo zmluvy: MK – 119/2005/2.9
Suma: 25 000,- Sk
Predmet dotácie: Nákup knižných dokumentov z oblasti náučnej literatúry

4. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Číslo rozhodnutia: 62/2004-7
Suma: 31 493,- Sk
Predmet dotácie: rozhodnutie o určení prieskumného územia „Čadca – ropa a
horľavý zemný plyn“

5. Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Číslo : MF/017949/2005-442
Suma: 300 000,- Sk
Predmet dotácie: Dotácia na individuálne potreby obce
„Rekonštrukcia miestneho rozhlasu“

ROK 2006

1. Poskytovateľ: Krajský úrad v Žiline, odbor krízového riadenia
Číslo zmluvy: OKR-2006/09-SK
Suma: 73 400,- Sk
Predmet dotácie: Záchranné práce

2. Poskytovateľ: Krajský úrad v Žiline, odbor krízového riadenia
Číslo zmluvy: OKR-2006/09-SK
Suma: 20 000 000,- Sk
Predmet dotácie: Odstránenie škôd na objekte- telocvičňa

3. Poskytovateľ: Krajský úrad v Žiline, odbor krízového riadenia
Číslo zmluvy: OKR-2006/09-Sk
Suma: 2 300 000,- Sk
Predmet dotácie: Obecný rozhlas

4. Poskytovateľ: Fond národného majetku
Číslo zmluvy: 07/2004/422 , dodatok č.1
Suma: 209 757,- Sk
Predmet dotácie: Rozšírenie cintorína

5. Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Číslo : MF/015746/006-42
Suma: 300 000,- Sk
Predmet dotácie: Dotácia na individuálne potreby obce
„ Rekonštrukcia verejného osvetlenia“

6. Poskytovateľ: Krajský školský úrad v Žiline
Suma: 3 800 000,- Sk
Predmet dotácie: Havarijné školské stavby – rekonštrukcia budovy ZŠ
Raková

 

ROK 2007

1. Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Číslo rozhodnutia: 62/2004-7
Suma: 3 x 31 493,- Sk = 94 479,- Sk
Predmet dotácie: rozhodnutie o určení prieskumného územia „Čadca – ropa a
horľavý zemný plyn

2. Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim
orgánom pre Operačný program Základná infraštruktúra
Projekt: 2004-OPZI-34/A-ZA-0044
Suma: 256 500,- Sk
Predmet dotácie: PHSR

3. Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim
orgánom pre Programy iniciatívy spoločenstva INTERREG III A
Projekt: 14310300043
Suma: 371 868,93 Sk
Predmet dotácie: Interreg IIIA – Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu.

4. Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Číslo zmluvy: 0265- P R B -2007
Suma: 1 076 000,- Sk
Predmet dotácie: TV k 3 x 8 b.j. – bytový dom 1,2 a 3

5. Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Číslo zmluvy: 0264- P R B -2007
Suma: 8 353 000,- Sk
Predmet dotácie: BD 3 x 8 b.j.

6. Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Operačný program: Základná infraštruktúra
Projekt: 11420300102
Suma: 8 407 086,75 Sk
Predmet dotácie: Modernizácia a rozšírene systému separovaného zberu odpadu a jeho zhodnocovanie v obci Raková

 

ROK 2008

1. Poskytovateľ: Environmentálny fond Bratislava
Číslo zmluvy: 60780 08U01
Suma: 1 900 000,- Sk
Predmet dotácie: ČOV pre obytné domy a základnú školu Raková

2. Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán
pre Operačný program Základná infraštruktúra
Kód projektu: 2004-OPZI-311-ZA-0635
Číslo zmluvy: 1143011784
Suma: 7 617 311,98 Sk
Predmet dotácie: Zníženie energetickej náročnosti v materskej škole Raková – Fojstvo

3. Poskytovateľ: Krajský úrad životného prostredia v Žiline
Číslo zmluvy: 6/2008 Po
Suma: 315 860,- Sk
Predmet dotácie: Úhrada nákladov na záchranné práce a na úhradu 50 % škôd spôsobených povodňami na MK, vodovodoch, kanalizáciach a ČOV v majetku obcí z roku 2007

 

 

4. Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry
Suma: 30 000,- Sk
Predmet dotácie: kultúrne účely – akciu s názvom „Ženská folklórna skupina Rakovanka“

5. Poskytovateľ: Krajský školský úrad v Žiline

Suma: 1 000 000,- Sk
Predmet dotácie: na riešenie havarijnej situácie - výmena okien pre ZŠ Raková Trstená

6. Poskytovateľ: Krajský školský úrad v Žiline

Suma: 3 000 000,- Sk
Predmet dotácie: na riešenie havarijnej situácie v ZŠ Raková Trstená – rekonštrukcia kotolne

 

ROK 2009

1. Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Číslo zmluvy: MK-2133/2009/2.5
Suma: 800,00 €
Predmet dotácie: Nákup knižného fondu

2. Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Číslo zmluvy: MK-2134/2009/2.1
Suma: 1 493,00 €
Predmet dotácie: Automatizácia obecnej knižnice

3. Poskytovateľ: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Číslo zmluvy: 0719/2009/SRŠ
Suma: 2 200,00 €
Predmet dotácie: MŠ Korcháň – Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009

4. Poskytovateľ: Environmentálny fond, Bratislava
Číslo zmluvy: 100/POD-34/09
Suma: 3 500,00 €
Predmet dotácie: Spoznávaj svoju obec Raková

5. Poskytovateľ: Obvodný úrad Žilina
Číslo zmluvy: 012/ZA/2009
Suma: 5 000,00 €
Predmet dotácie: Stop anonymite podporujúcej kriminalitu a výtržníctvo pomocou výchovy žiakov a kamerového systému Obce Raková

6. Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Zmluva o poskytnutí účelovo určených finančných prostriedkov
Suma: 6 639,00 €
Predmet dotácie: Rekonštrukcia obecného úradu – okná na budove obecného úradu

7. Poskytovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Číslo: MF/029494/2009-442
Suma: 82 820,00 €
Predmet dotácie: Financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

ROK 2010

1. Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Číslo zmluvy: 132/2010
Suma: 39 832,70 €
Predmet dotácie: Výstavba viacúčelového ihriska

2. Poskytovateľ: Obvodný úrad Čadca
Suma: 6 763,60 €
Predmet dotácie: Záchranné práce počas povodní v dňoch od 17.05.2010 do 19.05.2010 a v dňoch od 02.06.2010 do 11.06.2010.

3. Poskytovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Číslo: MF/014831/2010-442
Suma: 27 331,00 €
Predmet dotácie: Financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

4. Poskytovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Číslo: MF/021258/2010-442
Suma: 32 714,00 €
Predmet dotácie: Financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

5. Poskytovateľ: Krajský úrad Životného prostredia
Suma: 645,00 €
Predmet dotácie: Záchranné práce počas povodní.

6. Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Číslo: Z 2211012060401
Suma: 705 976,53 €
Z toho poskytnuté v roku 2010: 367 603,10 €
V roku 2011: 253 099,17 €
V roku 2012: 44 300,57 €
Vrátená dotácia v roku 2012: 11 218,26 €

Predmet dotácie: Rekonštrukcia Základnej školy v obci Raková

ROK 2011

 

1. Poskytovateľ: Obvodný úrad Čadca
Suma: 2 860,00 €
Predmet dotácie: Záchranné práce počas povodní.

 

 

 

 

2. Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Číslo: CEZ: UVSR – 1877/2011
Suma: 20 000,00 €
Predmet dotácie: Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011

 

1. Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Číslo: Z 2214012041201
Suma: 428 247,54 €
Z toho poskytnuté v roku 2011: 199 263,89 €
V roku 2012: 221 323,41 €
Predmet dotácie: Regenerácia verejných priestranstiev v centre obce Raková

2. Poskytovateľ: Žilinsky samosprávny kraj
Číslo: PL-SK/ZA/IPP/II/070
Suma: Poskytnuté v roku 2012: 11 547,00 €
Poskytnuté v roku 2013: 14 263,97 €
Predmet dotácie: Nová éra spolupráce obcí Raková a Lipowa

 

3. Poskytovateľ: Žilinsky samosprávny kraj
Predmet dotácie: Ukážeme Vám čo vieme
Suma: Poskytnutá v roku 2012: 11 324,38€

 

ROK 2012

 

1. Poskytovateľ: Krajský školský úrad v Žiline

Suma: 150 000,00 €
Predmet dotácie: na riešenie havarijného stavu objektu telocvične pri ZŠ Raková


2. Poskytovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Suma: 44 000,00 €
Predmet dotácie: na akcia Výstavba telocvične po havárií

 

3. Poskytovateľ: Medzinárodný Višehrádsky fond

Predmet dotácie: Common partners days
Suma: Poskytnutá v roku 2012: 4 682,00€
Poskytnutá v roku 2013: 1 170,00€

 

 

4. Poskytovateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Čadca
Číslo: 24/§50j/NS/2011
Suma: 19 149,86 €
Predmet dotácie: Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie.

 

5. Poskytovateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Čadca
Číslo: 1/§50j/NS/2012
Suma: 6 053,87 €
Predmet dotácie: Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie.

6. Poskytovateľ: Obvodný úrad Čadca, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Suma: 15 384,25 €
Predmet dotácie: Záchranné práce pri snehovej kalamite

7. Poskytovateľ: Obvodný úrad Čadca, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Suma: 958,03 €
Predmet dotácie: Záchranné práce počas povodní

 

ROK 2013

 

1. Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Číslo: Uznesenie vlády č. 52/2013, 220/2013, 587/2013, 698/2013
Suma: 16 019,00 €
Predmet dotácie: zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného v z rozpočtu územnej samosprávy

2. Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Číslo: Uznesenie vlády č. 134/2013
Suma: 14 239,27 €
Predmet dotácie: riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke

3. Poskytovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Číslo: 2012/0089
Predmet dotácie: Cyklotrasa vzájomnosti
Suma: Poskytnutá v roku 2013: 20 858,64 €

4. Poskytovateľ: Okresný úrad Žilina, odbor školstva

Suma: 60 000,00 €
Predmet dotácie: na odstránenie havarijnej situácie ZŠ M. Mravca – dostavba priestorov učební

 

 

5. Poskytovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Číslo: PL-SK/ZA/IPP/III/052
Predmet dotácie: Otvorme hranicu novému poznaniu
Suma: Poskytnutá v roku 2014: 3 911,44 €
Poskytnutá v roku 2015: 44 731,59 €

 

Rok 2014

 

1. Poskytovateľ: Okresný úrad Žilina, odbor školstva

Suma: 100 000,00 €
Predmet dotácie: na odstránenie havarijnej situácie ZŠ M. Mravca – rekonštrukcia objektu telocvične

 

Rok 2015

 

1. Poskytovateľ: Okresný úrad Žilina, odbor školstva

Suma: 50 000,00 €
Predmet dotácie: na riešenie havarijnej situácie ZŠ M. Mravca – rekonštrukcia objektu telocvične

2. Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Suma: 9 292,80 €

Predmet dotácie: návrhy zmien a doplnkov územného plánu obce

3. Poskytovateľ: Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia
Suma: 2 993,94 €
Predmet dotácie: Záchranné práce počas povodní

 

4. Poskytovateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Čadca
Číslo: 15/19/052/1
Suma: 8 701,48 €
Predmet dotácie: aktivačná činnosť formou menších obecných služieb

5. Poskytovateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Čadca
Číslo: 13/2015/§54 - VZ
Suma: 12 556,84 €
Predmet dotácie: podpora zamestnávania UoZ – verejný zamestnávateľ

 

6. Poskytovateľ: Ministerstvo financií SR
Suma: 3 600,00 €
Predmet dotácie: výmena dverí núdzového východu kultúrneho domu

7. Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Číslo: 620/2015-2050-1200
Predmet dotácie: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Suma: 528 006,13 €

 

Rok 2016

1. Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Suma: 2 000,00 €
Predmet dotácie: materiálno-technické vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné
prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá

2. Poskytovateľ: ČSOB nadácia
Suma: 3 500,00 €
Predmet grantu: Priechody pre chodcov

 

3. Poskytovateľ: Organizácia cestovného ruchu Kysuce
Suma: 653,80 €
Predmet dotácie: Projekt UPHILL MTB Beskydy Raková – Veľký Polom

 

4. Poskytovateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Čadca
Číslo: 16/19/52A/179, 15/19/52A/314
Suma: 2 312,00 €
Predmet dotácie: aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

 

5. Poskytovateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Čadca
Číslo: 15/19/052/91
Suma: 4 997,75 €
Predmet dotácie: aktivačná činnosť formou menších obecných služieb

 

6. Poskytovateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Čadca
Číslo: 8/2015/§54 - ŠnZ
Suma: 12 482,93 €
Predmet dotácie: podpora vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených – šanca na zamestnanie

 

7. Poskytovateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Čadca
Číslo: 45/2015/§54 - CzKN
Suma: 16 648,53 €
Predmet dotácie: na podporu vytvorenia pracovných miest v rámci národného projektu – Cesta z kruhu nezamestnanosti

 

 

8. Poskytovateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Suma: 13 684,00 €
Predmet dotácie: podpora opatrovateľskej služby


Rok 2017

1. Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Suma: 3 000,00 €
Predmet dotácie: materiálno-technické vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné
prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá

2. Poskytovateľ: Organizácia cestovného ruchu Kysuce
Suma: 349,00 €
Predmet dotácie: Podujatie: Rakovské hody

 

3. Poskytovateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Čadca
Suma: 635,89 €
Predmet dotácie: aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

 

4. Poskytovateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Čadca
Číslo: 45/2015/§54 - CzKN
Suma: 42 670,56 €
Predmet dotácie: na podporu vytvorenia pracovných miest v rámci národného projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti

5. Poskytovateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Suma: 27 874,00 € /k 31.11.2017/
Predmet dotácie: podpora opatrovateľskej služby