Plagát

                                                              

Názov projektu

Podpora opatrovateľskej služby Raková II

Názov operačného programu

Ľudské zdroje

Kód vyzvania a ITMS2014+ kód projektu

OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01         312081BHQ5

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa

8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Raková/Čadca/Žilinský kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:  ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01122021-30112023

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

220 320,00 €

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt,  telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Obec Raková, Raková 140; Mgr. Anton Heglas; 041/4341055, 0905609130; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.rakova.sk

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)

 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

Deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)

1.         Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

 

2.        Plánované aktivity Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnejkurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení