rozpocet 2

Nielen vo vyspelých krajinách sveta je dobrým zvykom predložiť občanom na konci volebného obdobia odpočet a informáciu o tom, čo za obdobie, na ktoré boli zvolení, vykonali a v akom stave odovzdávajú im zverený úrad, preto si považujem za povinnosť objektívne informovať občanov obce o ekonomickej situácii obce.
Na úvod by som chcel uviesť, že v súlade s ustanovením § 11, ods. 4, písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. z., schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce Obecné zastupiteľstvo a preto nesie aj zodpovednosť za finančné hospodárenie obce. Poradným orgánom Obecného zastupiteľstva pre oblasť rozpočtu a hospodárenia je v obci Raková Finančná komisia.
Tá si na úvod svojho mandátu stanovila niekoľko úloh, ktoré postupne implementovala do návrhov rozpočtov. Jednou z prvých úloh bola stabilizácia financovania rozpočtových a príspevkových organizácii obce s cieľom, aby tieto organizácie prestali generovať schodok rozpočtu (záporný rozdiel príjmov a výdavkov), čo sa podarilo naplniť. Rozpočtové a príspevkové organizácie obce negenerujú zvyšujúci sa schodok a ich financovanie je ustálené.


Ďalšou úlohou bolo konsolidovať dlh obce. Viacero menších úverov sme združili do jedného a výhodnejšieho, čím sa podarilo počas pôvodne predpokladanej doby splácania úveru ušetriť cca 50.000,-€. Úver, ktorý si obec vzala na dofinancovanie výstavby telocvične má historicky nízku úrokovú sadzbu 0,96% p.a. s fixáciou na 10 rokov, čo sú veľmi výhodné podmienky úveru berúc do úvahy aj fakt, že aktuálna výška inflácie presahuje výšku úrokovej sadzby.
A aký je vývoj celkovej zadlženosti obce? Azda najobjektívnejším a legislatívou definovaným parametrom (§ 17, ods. 6, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) je celková suma dlhu obce voči skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka, ktorá nemôže presiahnuť 60%. Klesajúci vývoj zadlženosti obce možno vidieť na nasledujúcom grafe:

Snímka1

 

Podiel dlhu k bežným príjmom sa za 4 roky znížil o viac ako 6% aj napriek tomu, že v roku 2018 sa dostavba telocvične (ktorú obec Raková tak veľmi potrebovala dokončiť) financovala predovšetkým z úverových zdrojov.

Odpoveď na otázku, aký dosahovala obec výsledok hospodárenia, ponúka nasledujúci graf:

Snímka2

 

V oblasti príjmov sme si stanovili za úlohu zastaviť rast objemu dlhodobých pohľadávok po lehote splatnosti. Inými slovami dosiahnuť, aby tí občania, ktorí riadne platia svoje dane a poplatky nedoplácali na tých, ktorí si svoje povinnosti neplnia. Tento negatívny trend sa nám podarilo nielen zastaviť, ale dokonca znížiť v roku 2017 o 30% v porovnaní s rokom 2015.
Stabilizáciou financovania organizácií, konsolidáciou dlhu, znížením objemu pohľadávok a ďalšími opatreniami (centralizovaný nákup energií, energetické úspory a pod.) sa nám podarilo vytvoriť priestor na rast kapitálových výdavkov, ktoré sa používajú na financovanie rozvojových aktivít obce, budovanie infraštruktúry a verejné záujmy obce. Vďaka tomu sme mohli v jednotlivých rokoch významne investovať do rozvoja obce. Pre objektívnosť je potrebné uviesť, že úspešnosť pri predkladaní žiadostí o nenávratné zdroje financovania mala podstatný vplyv na vývoj tohto ukazovateľa.

Snímka3

Na výsledok hospodárenia roku 2018 bude mať vplyv ešte viacero faktorov (výška podielových daní od štátu, platby miestnych daní a poplatkov a pod.), no predpokladá sa nižší ako v roku 2017, zatiaľ čo v oblasti zadlženosti obce a kapitálových výdavkov sa nepredpokladajú už žiadne zásadné zmeny.
Vyššie uvedené ukazovatele môžu poskytnúť občanom aspoň základný prehľad o vývoji a aktuálnom stave hospodárenia obce v období za posledné 4 roky.
Ing. Martin Golis, predseda finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve obce Raková