Na Rakovej dobre
Obec Raková dosiahla v decembri 2015 stav 5 500 obyvateľov. Tým sa zaradila medzi obce na Kysuciach s navyšším počtom obyvateľov. Rastúci stav obyvateľov znamená nielen popredné miesta v štatistike, ale aj starosti pre samosprávu. Na túto tému týždenníku KYSUCE poskytol rozhovor starosta obce Mgr. Anton Heglas.

 

+Obec dosiahla stav 5 500 obyvateľov. Čo tento medzník pre vás znamená?
- Je to predovšetkým česť pre celé vedenie obce i jej samosprávne orgány. Znamená to, že ľudia majú vytvorené dobré podmienky pre bývanie a život v obci. Znamená to zároveň aj zvýšené nároky na infraštruktúru a všetko, čo s tým súvisí. Domnievam sa, že súčasné podmienky pre život v Rakovej sú na dobrej úrovni.

+Sú vytvorené ďalšie predpoklady na rast počtu obyvateľov?
- V ostatných desiatich rokoch každoročne stúpa počet obyvateľov. Zo štatistík vidíme, že najviac obyvateľov sa každoročne prisťahuje zo susedného okresného mesta Čadca, ale aj z iných obcí nielen v našom okrese. Ťažko odhadnúť, dokedy tento trend bude pokračovať. Zrejme dovtedy, kým tu budú k dispozícii voľné pozemky pre výstavbu rodinných domov.

+Ako je to v súčasnosti s pozemkami v obci ?
-Základný územný plán pre obec bol schválený v roku 2009, práve pripravujeme na schválenie už jeho tretí dodatok. V obci sú ešte stále voľné pozemky pre výstavbu rodinných domov, ale nie všetky sú vysporiadané. To komplikuje situáciu, keby sme chceli pripraviť nejaký ucelený súbor pre individuálnu bytovú výstavbu. Občania si tento problém riešia svojpomocne, prípadne vzájomnou dohodou. Obec v súčasnosti nemá v ponuke pozemky pre výstavbu rodinných domov.

+Aká je v obci občianska vybavenosť?
-Myslím, že vďaka projektu odkanalizovania a dodávky pitnej vody na horných Kysuciach je obec takmer celá odkanalizovaná okrem okrajových častí a miestnej časti Korcháň. Zemný plyn je vedený tiež takmer všade. Keď sa stavali bytovky v Trstenej, záujem o zemný plyn tam bol minimálny. Občania si tento problém riešili inými spôsobmi aj s poukázaním na cenu plynu.

+Nie je pomerne vysoký počet obyvateľov problémom v školstve?
- Do roku 2015 to bol problém. Po otvorení troch školských tried v roku 2015 v budovanej telocvični sme problém s kapcitou tried vyriešili. Skôr je tu možná obava z poklesu demografickej krivky. V obci sú zriadené dve základné školy. Obec je zriaďovateľom ZŠ M. Mravca, ktorá má elokované pracovisko v časti Trstená, zriaďovateľom Cirkevnej ZŠ J. Palárika je Biskupský úrad v Žiline. Cirkevná ZŠ má elkokované pracovisko v budove zdravotného strediska.
V obci sú dve materské školy – v časti Fojstvo s elokovaným pracovisko u Gála a MŠ v časti Korcháň. V priestoroch kultúrneho domu v obci je zriadené Centrum voľného času.

+ Majú občania možnosť pracovať aj vo firmách na území obce?
-Hlavným zamestnávateľom je závod AVC na vyšnom konci, v ktorom sa vyrábajú súčiastky pre automobilový priemysel.V poľnohospodárstve je najväčším zamestnávateľom farma UNIcon Kysuce, pracovné miesta sú aj v drevosklade, kamenárstve a v menších prevádzkach, prípadne pri živnostníkoch.
Perspektívy na vznik nových prevádzok sú na vyšnom konci, kde sú voľné plochy pre možný vznik výrobných prevádzok.

+Ako sú občania spokojní s verejnými službami ako napríklad údržbou komunikácií, zvozom odpadov...?
-Na túto otázku môžem reagovať pozitívne, pretože vďaka dlhodobej stratégii vedenia obce od roku 2002 vznikol plne profesionálne vybavený obecný podnik Organizácia pre kultúru a verejné služby /OKVS/, ktorý zabezpečuje takmer všetky verejné služby, ktoré má obec zabezpečovať v zmysle zákona. Sami si vlastnými prostriedkami zvážame komunálny odpad, na vlastnom zbernom dvore sa triedi a zváža separovaný odpad, máme techniku na zimnú i letnú údržbu miestnych komunikácií, máme vlastnú údržbu verejného osvetlenia. Aj väčšie investičné činnosti si dokážeme zabezpečiť sami.
Takto šetríme verejné prostriedky napríklad pri výstavbe chodníkov v obci, príprave podkladov pre rekonštrukciu miestnych komunikácií, stavebné práce na budových obce ale aj pre občanov. Tým, že OKVS nie je platcom DPH, je to pre občanov cenovo zaujímavé.

+Čo by ste zvýraznili v takom dôležitom dokumente, ako je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce?
- Tento rámcový strednodobý dokument, ktorý má obec podľa zákona o regionálnom rozvoji, sme pripravovali takmer dva roky. Predtým sme dotazníky rozdali občanom, zverejnili v Spravodajcovi obce, distribuovali sme poslancom, podnikateľom, združeniam a spolkom, aby sme zistili, ako by podľa ich názoru mala vyzerať obec v budúcnosti, čo v nej treba urobiť, aby sa život v obci skvalitňoval. Z tohto dokumentu vyplynulo, že občanov trápi najmä stav miestnych komunikácií, chýbajúce chodníky pri hlavnej ceste Čadca – Makov a nedokončená časť telocvične.
Okrem toho boli požiadavky na rozšírenie siete ihrísk. Zaujímavým poznatkom bolo, že občania si neprajú výstavbu bytoviek, ale skôr v obci preferujú výstavbu klasických rodinných domov. S bytovkami je spojená istá anonymita ich obyvateľov a v dedine sa vždy žilo tak, že sused poznal suseda...

 heglas rakova

Budúcnosť Rakovej – rodičia s deťmi, ktoré sa narodili v roku 2015.

Zhováral sa: Ladislav Paštrnák

Zdroj: www.e-kysuce.sk