Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Trhové miesta 2023

 Dňa 10.9.2023 organizuje obec Raková svoj Hodový deň. V súvislosti s ním oslovujeme všetkých záujemcov o príležitostný predaj počas podujatia.

Z dôvodu zmeny zákona 178/2008 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné aby predajca splnil podmienky na vydanie povolenia na predaj.  Na jeden podnikateľský subjekt (na jedno IČO) je možné zakúpiť maximálne dve trhové miesta.Zoznam voľných trhových miest  


Zoznam rezervovaných trhových miest:-

Zoznam pridelených trhových miest  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12,13,14,15, 16, 17, 18,19, 20,21,22,23,24, 25,26, 27,28,29,30,32,33, 35,36,37,38,39,40,41, 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67

 

2. Vyplňte žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste, vytlačte a podpíšte. 

docxŽiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste

pdfŽiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste

3. Žiadosť spolu s prílohami zašlite na adresu: Obec Raková, obecný úrad, Raková 140, 02351 Raková. Žiadosť a prílohy môžete tiež zaslať elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Povinné prílohy žiadosti špecifikuje hore uvedený zákon Ide o:

a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, 26) ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,

b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, 27) ak je žiadateľom osoba podľa § 10 písm. b),

c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c).

Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj:

a) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, 3a) ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,

b) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, 4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. (6)

Žiadateľ, ak je osoba podľa § 10 písm. b), preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.

Úplné znenie zákona nájdete pdfTU

4. Obec po prijatí žiadosti a kontrole povinných príloh zašle žiadateľovi zálohovú faktúru za predajné miesto. Po úhrade zálohovej faktúry (pripísaním čiastky na účet obce) vydá obec povolenie na predaj na trhovom mieste Tým je predajné miesto pridelené žiadateľovi. 

 Sadzobník poplatkov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia

Predajná plocha o výmere do 9 m2 (3m x 3m) sa považuje za jedno predajné miesto.

Poplatok za prenájom jedného predajného miesta je určená nasledovne:

1/ predaj produktov z vlastnej výroby a pestovateľskej činnosti, ľudoví remeselníci 15,00 €/deň

2/ predaj maloobchodného tovaru 20,00 €/deň

3/ pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, predaj alkoholu 30,00 €/deň

4/ služby okrem uvedených v bode 3          15,00 €/deň

Trhové miesta budú prideľovane postupne a to podľa dátumu doručenia kompletnej žiadosti.

 Po termíne 2.9.2023 nie je možné povolenie na predaj vydať. 

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca