Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

erb obceDňa 23. júna 2023 o 14,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

Obec Raková zverejňuje na pripomienkovanie

      návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. .../2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa  a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav

      návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. .../2023, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Raková č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raková

 1/      VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ č. .../2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav - návrh

  • dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:       06.06.2023
  • lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 16.06.2023 do 24,00 hod.

Pripomienky zasielať:  

  • písomne na adresu: Obec Raková, Raková č. 140, 023 51
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Rakovej
  • elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfNávrh VZN Obce Raková č. ...../2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav

  2/      VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ č. .../2023, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Raková č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raková - návrh

  • dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:       06.06.2023
  • lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 16.06.2023 do 24,00 hod.

Pripomienky zasielať:  

  • písomne na adresu: Obec Raková, Raková č. 140, 023 51
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Rakovej
  • elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfNávrh VZN Obce Raková č. ......../2023, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Raková č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raková

Obec Raková zverejňuje: 

pdfNávrh záverečného účtu obce Raková za rok 2022

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023

Zverejnené: 06.06.2023

pdfPozvánka

 

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca