Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Reforma verejnej správy ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa) je vo svojej druhej fáze. Poslanci Národnej rady SR hlasovaním rozhodli, že od októbra vzniklo 72 okresných úradov, v Žilinskom kraji 11 vrátane okresu Kysucké Nové Mesto. Na ich čele stoja prednostovia menovaní vládou. 

 

 

Čadca. ESO je najväčšia reforma štátnej správy od roku 1989. Ambíciou ministerstva vnútra je nielen ušetriť výdavky, ale tiež zefektívniť fungovanie a zlepšiť dostupnosť verejnej správy pre občana. „Táto reforma so sebou prináša obrovské množstvo logistiky a veľmi ťažkých, často citlivých rozhodnutí,“ tvrdí prednosta Okresného úradu v Čadci Milan Rebroš.  

 

Niektoré úrady zaniknú,  iné zmenia svoje postavenie

Na jeseň zaniklo celkovo 248 úradov miestnej štátnej správy. Pôjde o obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra. Ich pôsobnosť sa presunulo na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad. „Pôvodné úrady zostávajú na starých adresách,  od októbra pod názvami odbory okresného úradu, kde občania vybavia aj rovnaké agendy,“ zdôraznil prednosta Obvodného úradu v Čadci Milan Rebroš. Tvrdí, že zmeny občania nepostrehnú, „Sú v jednotnom zabezpečovaní  riadenia  a logistiky pre všetky odbory okresných úradov, čím sa podľa ministerstva vnútra šetria a sprehľadňujú toky financií štátu,“ uviedol Rebroš.  

 

Zníženie papierovej agendy, asistenčné technológie pre zdravotne postihnutých

Súčasťou reformy je aj schválenie návrhu zákona o e-Governmente. Ten by mal prispieť k  vytvoreniu funkčného modelu elektronických služieb orgánov verejnej správy, verejnej moci a prepojeniu základných registrov verejnej správy. Očakáva sa zníženie papierovej agendy a jej plnoprávne prevedenie na elektronickú formu. „Pôjde o odbremenenie administratívy verejnej moci a zrýchlenie procesov z pohľadu občanov i podnikateľského sektora,“ spresnil prednosta obvodného úradu. Schváleným zákonom by mala byť elektronizovaná verejná správa dobre dostupná aj pre zdravotne postihnutých ľudí. „Vytvorením podmienok napríklad pre zrakovo postihnutých ľudí. Pomôcť im majú tiež asistenčné technológie, ktoré dokážu pretransformovať písaný text na zvuk,“ dodal Rebroš. Tvrdí, že významným zavŕšením celého procesu bude využívanie zdieľania dát, a tým aj zvýšenie komfortu občanov, podnikateľských subjektov pri styku s úradmi, či obmedzenie zbytočnej byrokracie spôsobené opakovaným prenosom rovnakých údajov rôznym úradom, ktoré ich vyžadujú. „Podľa právnej úpravy bude mať každý štátny orgán povinnosť prijať od občana podanie alebo žiadosť v elektronickej podobe a v tej istej forme na jeho žiadosť aj odpovedať,“ uvádza Rebroš. Nepôjde pri tom len o e-mailovú komunikáciu. „Občan bude môcť elektronickou cestou dostať aj úradné rozhodnutie do svojej osobnej schránky,“ pokračuje ďalej. Upozorňuje však, že takáto forma komunikácie nenastala okamžite po nadobudnutí účinnosti zákona. „Je tam prechodné obdobie tri roky, aby sa štátne orgány mali čas pripraviť,“ dodal Rebroš.. 

 

Občania nebudú obiehať úrady, tvrdí Milan Rebroš, prednosta okresného úradu

„Vracia sa systém okresných úradov, tak ako ho poznali občania v minulosti avšak aj program ESO má niekoľko etáp k dosiahnutiu uvedených cieľov" uviedol Milan Rebroš. Počas budúceho roka by mali vzniknúť klientske centrá - kontaktné miesta, na ktorých občan vybaví „všetko“. „Hlavnou myšlienkou reformy je, aby úrady neobiehal občan, ale informácia. V klientskych centrách budú inkorporované všetky zložky, ktoré občan potrebuje k svojmu životu – teda aj daňový úrad, polícia i sociálna poisťovňa," povedal prednosta. Reforma by mala podľa neho aj protikorupčný charakter. „Zámerom je zabrániť kontaktu medzi občanom a úradníkom, ktorý o jeho veci rozhoduje. Proces by mal byť podobný ako v banke, ktorá rozhoduje o úvere pre občana bez jeho prítomnosti,“ dodal Rebroš. 

 

Občania môžu zasielať svoje postrehy, pripomienky

V súvislosti s realizáciou reformy verejnej správy ESO rezort vnútra pripravil platformu pre občianske podnety, pripomienky či sťažnosti na stránke www.eso-portal.sk. „Na základe ich skúseností pri riešení životných situácií s úradmi jednoduchým spôsobom môžu zaslať námety na zjednodušenie niektorých služieb, pridanie chýbajúcich či zrušenie nadbytočných úkonov zo strany štátu,“ uviedol na záver prednosta Milan Rebroš.  

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca