Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Podľa § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rade školy pri Materskej škole, Fojstvo 1253,  Raková v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková skončilo  funkčné obdobie.

 

Obec Raková v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje          v ý z v u

na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Fojstvo 1253,  Raková a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa. 

Uzávierka výzvy:                               27.02.2023 do 12,00 hod.

Počet členov rady školy:                    11 členov

Zloženie členov rady školy:

2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

4 zvolení zástupcovia rodičov žiakov, ktorí nie sú zamestnancami školy,

4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Voľby členov rady školy za jednotlivé kategórie (pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, rodičia žiakov školy alebo školského zariadenia zabezpečí riaditeľ školy, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé kategórie volených zástupcov).

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, nepedagogických zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa (obce) rozhodne zriaďovateľ.

Uchádzači o členstvo v rade školy v kategórii delegovaní zástupcovia zriaďovateľa v odpovedi na výzvu doložia:

  • meno, priezvisko, titul,
  • adresa (bydlisko),
  • kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mail),
  • spôsob podieľania sa na výchove a vzdelávaní v príslušnej škole/školskom zariadení.

Písomnú žiadosť je potrebné doručiť v obálke s označením „Rada školy + názov a sídlo školy“ na adresu:

Obec Raková

Obecný úrad 140

023 51  Raková

V Rakovej, 13.2.2023                                                                        Mgr. Anton Heglas, v.r.

                                                                                                                   starosta obce

 pdfVyhlásenie volieb do rady Materskej školy Raková - Fojstvo

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca