Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

pdfPočas roka 2022 vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu.

Na Slovensku bolo do zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu vybraných 700 obcí, medzi nimi aj obec Raková. Zamestnanec Štatistického úradu Slovenskej republiky poverený funkciou opytovateľa môže navštíviť aj Vašu domácnosť, musí sa ale preukázať osobitným poverením.

Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, jeho zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Viac informácií nájdete na stránke:  www.statistics.sk.

Štatistický úrad Slovenskej republiky vám ďakuje za Vašu ochotu, ústretovosť a porozumenie. 

pdfŠÚSR - zisťovanie  

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca