Možnože aj Vám sa stalo, že v deň zvozu tuhého komunálneho odpadu nebola Vaša smetná nádoba vyprázdnená. Aké sú dôvody?

1. Smetná nádoba nebola v čase zvozu umiestnená na verejne prístupnom mieste. Pracovníci vykonávajúci zvoz, nemajú  oprávnenie  vstupovať  na súkromný pozemok.

2. V nádobe sa nachádza nebezpečný odpad, ktorý môže poškodiť vozidlo na zber odpadu. Ide o žeravý popol, ktorý spôsobuje zapálenie odpadu nachádzajúceho sa vo vozidle.