Príspevková organizácia obce Raková zriadená Obecným zastupiteľstvom v Rakovej v zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia organizácie príspevková organizácia obce Raková zriadená Obecným zastupiteľstvom v Rakovej v zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková

Predmet činnosti
Hlavná činnosť pre obec Raková:

  • činnosť na úseku miestnej kultúry
  • údržba miestneho rozhlasu
  • údržba verejného osvetlenia
  • údržba miestnych komunikácii
  • údržba verejných priestranstiev
  • údržba miestneho cintorína
  • údržba hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
  • odvoz TKO a separovaného odpadu
  • zabezpečenie verejnoprospešných služieb