Dátum

Udalosť

1601

Prvá písomná zmienka o Rakovej

1755

Najstaršia známa pečať obce

1776

Prvé datované pečatidlo obce, predpokladaný vznik obecnej samosprávy, prvý krát je použité na písomnosti z 12.4.1775

1784

Prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku za vlády Jozefa II., Raková má 2159 obyvateľov

1789

Otvorenie prvého rímskokatolíckeho dreveného kostola s farou v obci Raková, prvý farár Ján Fabuss

27.4.1822

Narodenie Jána Palárika v Rakovej (+7.12.1870 v Majcichove)

1828

Raková má 2916 obyvateľov, prvý známy učiteľ je Juraj Hanuliak, Šimon Palárik, ktorý bol zároveň organistom a otcom Jána Palárika a ďalším učiteľom a organistom bol Ján Forbak

1828-1832

Ján Palárik navštevuje ľudovú školu u svojho otca v Rakovej

1831

V obci vypukla cholera, v septembri zomrelo 92 ľudí a za celý rok 204

1832-1836

Ján Palárik študuje na Gymnáziu v Žiline

1936-1939

Ján Palárik pokračuje v štúdiu v Kecskeméte

1939-1947

Ján Palárik absolvuje teologické štúdiá v Ostrihome, Bratislave a Trnave

15.1.1847

Ján Palárik je v Ostrihome vysvätený za kňaza

1850

Raková má 2123 slovenských katolíckych a 18 židovských obyvateľov

1850-1851

Ján Palárik pôsobí ako kaplán vo Vindšachte a začína vydávať časopis Cyril a Method

1851-1862

Ján Palárik pôsobí na nemeckej fare pri kostole sv. Terézie v Pešti

1852-1856

Ján Palárik rediguje Katolícke noviny

1858

Ján Palárik publikoval hru Inkognito v almanachu Concordia

1860

Ján Palárik publikoval hru Drotár v almanachu Lipa

1862-1870

Ján Palárik pôsobí ako farár v Majcichove

1870-1874

Výstavba nového neogotického kostola podľa projektu J. Ziteka,

1873

V obci vypukla cholera a za celý rok zomrelo 279 ľudí

1874

Otvorenie nového kostola Narodenia Panny Márie

12.4.1867

Narodenie ThDr. Andreja Bieleka (+ 15.12.1925 v Nitre, pochovaný v Kysuckom Novom Meste)

1869

Raková má 2648 obyvateľov

1870

Ján Palárik publikoval hru Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch v almanachu Lipa, ktorú napísal ešte v Pešti a hru Dimitrij Samozvanec, ktorá vyšla v almanachu Minerva a ktorú napísal už v Majcichove

7.12.1870

Úmrtie Jána Palárika v Majcichove

1878

Otvorenie novej ľudovej školy, kde prvým učiteľom bol Štefan Čajda, ktorý v Rakovej pôsobil 31 rokov

1900

Raková má 3221 obyvateľov

15.3.1909

Narodenie  prekladateľa JUDr. Vojtecha Smieška v Rakovej (+9.2.1968 v Žiline)

9.7.1914

Začala s pravidelná premávka na železničnej trati Čadca – Makov

1920

V Čadci je premenovaná Panská ulica (hlavná ulica) názvom Palárikova ulica, ktorý trvá podnes

1922

Odhalenie pamätnej dosky Miestnym odborom Matice slovenskej v Čadci  Jánovi Palárikovi na jeho rodnej drevenici v Rakovej, pri príležitosti jeho 100. výročia narodenia

15.12.1925

Úmrtie ThDr. Andreja Bieleka v Nitre, pochovaný v Kysuckom Novom Meste (*15.4.1867 v Rakovej)

1925

V Čadci vznikol spojením viacerých súborov Divadelný súbor Jána Palárika

Miestny odbor MS v Čadci rozhodol o vybudovaní Palárikovej divadelnej dvorany – Palárikovho domu a vyhlásil zbierku na tento účel

20.6.1926

Slávnostné položenie základného kameňa Palárikovho domu v Čadci

10.10.1926

Založenie Dobrovoľného hasičského zboru v Rakovej

1928

Slávnostné otvorenie Palárikovej divadelnej dvorany v Čadci

1929

V Majcichove odhalili a posvätili nový žulový pomník venovaný pamiatke Jána Palárika

1930

Raková má 3217 obyvateľov

11.8.1930

Narodil sa v Rakovej Ľudovít Heglas, dlhoročný hasičský funkcionár a predseda DHZ Raková (+25.3.1982), po ktorom je pomenovaná medzinárodná hasičská súťaž Memoriál Ľudovíta Heglasa, ktorá sa poriada od roku 1999

1.1.1934

Založená prvá známa kronika obce, ktorú začal písať Alojz Hunčík, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva z 25.1.1934. Zachytáva roky 1934-1949, uzavretá bola 22.6.1950

1937-1940

Zbierka na Pomník Jánovi Palárikovi v Rakovej, ktorý mal pôvodne stáť pred novopostavenou školou v ústredí (dnes CZŠ Jána Palárika)

6.1.1938

Narodenie akademického maliara Milana Mravca v Rakovej (+6..2004)

7.2.1938

Narodenie insitnej maliarky Ireny Zemaníkovej v Rakovej Na Groni

2.6.1940

Odhalenie pomníka Jánovi Palárikovi v Rakovej od F. Štefunku

máj 1947

Posviacka novej hasičskej striekačky

18.5.1947

Oslava 125. výročia narodenia Jána Palárika,

sňatie pamätnej dosky z rodnej drevenice Jána Palárika , z dôvodu jej asanácie

1.11.1948

Odhalenie pomníka padlým v 1. a 2. svetovej vojne v Rakovej

5.12.1949

Narodenie Alojza Haranta, operného speváka v Rakovej

1950

Založená druhá kronika obce, v ktorej boli prepísané roky 1945-1949 a pokračuje do roku 1954

1958

Vznik Jednotného roľníckeho družstva v Rakovej, v roku 1963 sa včlenilo do Štátneho majetku Čadca

1960

Vznikla prevádzka Výrobného družstva invalidov Okrasa Čadca

1961

Raková má 4504 obyvateľov

1966

Odovzdanie do užívania Kultúrneho domu Jána Palárika v Rakovej

9.2.1968

Úmrtie JUDr. Vojtecha Smieška, prekladateľa v Žiline (* 15.3.1909 v Rakovej)

26.-28.4.1968

1. ročník celoslovenskej divadelnej prehliadky ochotníckych súborov Palárikova Raková

1970

Raková má 4715 obyvateľov

1972

Celoslovenské oslavy 150. výročia narodenia Jána Palárika v Rakovej

Otvorenie Pamätnej izby Jána Palárika v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej

1975-1978

Rekonštrukcia a nadstavba hasičskej zbrojnice

1982

Začiatok spolupráce záhradkárov Rakovej a Starej Vsi nad Ondřejnicí

1.2.1982

Zriadenie Materskej školy Raková Korcháň v budove bývalej ZŠ Raková Korcháň

december 1984

Jane Kuzmovej, rodáčke z Rakovej vyšiel básnický debut V dlaniach úvratí

27.4.1990

1. Palárikov deň v Rakovej

1990

Prvé stretnutie občanov Rakovej a Majcichova v Majcichove pri príležitosti Celonárodnej pietnej spomienky na Jána Palárika

30.6.1991

Pápežský protonotár Msgre. Andrej Patka posvätil na slávnostnej sv. omši základný kameň výstavby kostola v Rakovej Korcháni

20.12.1991

Obec založila príspevkovú organizáciu Organizáciu pre kultúru a verejné služby

12.7.1992

Posvätenie kostola sv. Cyrila a Metoda v Rakovej Korcháni pomocným biskupom Františkom Rábekom (náklad 3,3 mil. Sk)

1.9.1992

Založenie Cirkevnej základnej školy Jána Palárika v Rakovej

1992

Druhé stretnutie občanov Rakovej a Majcichova pri príležitosti Celonárodnej spomienkovej slávnosti 170. výročia narodenia Jána Palárika v Rakovej

Divadelný súbor Palárik Miestnej organizácie Matice Slovenskej a OKVS v Rakovej predviedlo hru Drotár ako súťažné predstavenie na 25. ročníku Palárikovej Rakovej

5.2.1993

Obci boli schválené heraldickou komisiou MV SR erb, vlajka a pečať obce

10.12.1995

Pri Majcichovskej fare odhalili pamätník pri príležitosti 125. výročia úmrtia Jána Palárika

máj 1999

Vyšlo 1. číslo obecných noví Spravodajca obce Raková, od augusta 2007 vychádzajú pod názvom Spravodajca – Hlas Rakovej

2001

Raková má 4939 obyvateľov

2001-2004

Výstavba novej Školskej jedálne pri Základnej škole č. 950

21.6.2001

Obec navštívil prezident Slovenskej republiky Rudolf Šuster

2002-2005

Výstavba Domu smútku

7.4.2002

Posvätenie novej kaplnky v Rakovej U Blažíčka biskupom M. Chovancom

jún 2002

V Hronských Kľačanoch odhalili pamätník Jánovi Palárikovi a F. R. Osvaldovi

1.7.2002

Na obec prešli zriaďovateľské kompetencie na základné a materské školy a ich zariadenia

2003

Obec opätovne prevzala od Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. obecný vodovod do správy OKVS

23.10.2003

Prvé stretnutie predstaviteľov palárikovských obcí v Rakovej pod názvom Životnými cestami Jána Palárika

2004

Obec prechádza zo žetónového množstevného zberu tuhého komunálneho odpadu na pravidelný zber na osobu spojený so separovaným zberom.

6.1.2004

Úmrtie akademického maliara Milana Mravca v Bratislave

15.-16.5.2004

Požiar zničil budovu Palárikovho domu v Čadci

21.10.2004

Stretnutie Životnými cestami Jána Palárika v Starom Tekove

21.2.2005

Spustenie novej Školskej jedálne pri ZŠ č. 950 do prevádzky

22.4.2005

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o založení tretej kroniky obce

7.5.2005

Slávnostné odovzdanie malého futbalového ihriska umiestneného v priestoroch za nákupným strediskom COOP Jednota na Korcháni

jún 2005

Otvorenie nového Domu smútku, neskôr premenovaný na Dom nádeje

13.8.2005

5. celoslovenské stretnutie nositeľov priezviska „Kováčik“ v Rakovej

16.11.2005

Slávnostné odovzdanie Vodovodu Korcháň, ktorý sa staval 10 rokov a meria 4 km

4.12.2005

Stretnutie Životnými cedstami Jána Palárika v Majcichove – pietna spomieka, obec Majcichov udelila obci Raková Cenu obce Majcichov

3.1.2006

Pod prívalom ťažkého snehu sa zrútila strecha telocvične pri ZŠ č. 950

30.4.2006

Sympózium Životné dielo Jána Palárika v Budapešti

júl 2006

Stretnutie Životnými cestami Jána Palárika v Štiavnických Baniach

1.9.2006

Podpísanie Dohody o spolupráci medzi DHZ Raková a SDH Stará Ves nad Ondřejnicí

2006-2007

Realizácia projektu cezhraničnej spolupráce obcí Raková a Stará Ves nad Ondřejnicí „Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu“

2007

Obec vybudovala multimediálnu optickú sieť, ktorá má 21 km koaxiálneho a 12 km optického vedenia a slúži na prenos televízneho signálu, vysokorýchlostný internet, kamerový systém a šírenie vysielania miestneho rozhlasu

28.8.2008

Do užívania obec odovzdala 24 nájomných bytov v toch bytovkách postavených pri ZŠ Trstená, zároveň sa zrekonštruovala kotolňa ZŠ Trstená na biomasu a spustila čistička odpadových vôd pre tieto objekty

30.5.2009

Rakovú navštívili dôchodcovia z Klubu slovenských dôchodcov v Budapešti na čele s Ladislavom Petro

29.8.2009

V Dome kultúry v Čadci odhalili počas Bartolomejských hodových dní drôtenú sochu Jána Palárika od autora Ladislava Jurovatého

1.9.2009

Spustenie Centra voľného času v Rakovej

11.9.2009

Slávnostné uvedenie do života prvej monografie o obci Raková v náklade 500 ks

4.3.2010

3. konferencia združenia Životnými cestami Jána Palárika v Palárikove

15.4.2010

Prezentácia monografie Pavol Zemko a kol. Európan Ján Palárik v Divadle Jána Palárika v Trnave – uvedenie knihy do života

14.5.2010

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska  predsedom vlády Robertom Ficom

17.6.2010

Prevzatie staveniska – začiatok rekonštrukcie Základnej školy č.950 v Rakovej

4.12.2010

Osobnosť Kysúc 2010 za čin roka v hospodárstve udelený kamenárovi Františkovi Comorkovi

27.4. – 1.5.2011

44. ročník Palárikovej Rakovej

28.4.2011

Slávnostné zahájenie výstavby Námestia Jána Palárika v rámci projektu Regenerácie verejných priestranstiev v centre obce Raková

V Abraháme sa uskutočnila 19.2.2009 prvá riadna konferencia Združenia Životnými cestami Jána Palárika. Sprievodnými podujatiami pracovnej časti konferencie boli prevzatie Erbovej listiny Združenia ŽCJP, kladenie vencov k pamätnej tabuli Jána Palárika umiestnenej na priečelí miestneho múzea a prehliadka múzea.

 V prílohe je fotogaléria podujatia

 

Celkovo boli postavené tri bytové domy s celkovým počtom 24 bytových jednotiek.

Ide o nájomné byty s rozlohou 55m2 /dvojizbový/ a 65m2 /trojizbový/. Takýmto spôsobom obec pomohla hlavne mladým rodinám z Rakovej vyriešiť svoj problém s bývaním. Náklady na realizáciu stavieb boli prefinancované z úveru ŠFRB /75%/, dotácie Ministerstva výstavby SR /25%/ a presiahli sumu 33 miliónov korún. Záujemcovia o bývanie môžu svoju žiadosť zaslať na adresu obecného úradu.

 

Dňa 11.10.2003 bola uzatvorená v Starej Vsi nad Ondřejnicí Zmluva o rozvíjaní a upevňovaní trvalých priateľských vzťahov ako aj o prezentovaní výmien občanmi vo všetkých oblastiach medzi obcami Stará Ves nad Ondřejnicí - Česká republika a Raková- Slovenská republika . Zároveň bola podpísaná Partnerská dohoda na partnerskú spoluprácu medzi obcami v oblasti spojených s výmenou skúseností a na ďalšie kontakty v otázkach vedy, osvety, výmenou detí a mládeže, kultúry, turistiky a športu, spoločenských a záujmových organizácii.

lesnaNiekoľkoročná spolupráca dobrovoľných hasičov z Rakovej a z Leśnej (PR) bola umocnená 5. mája 2007 na stretnutí pri príležitosti osláv Svätého Floriána, patróna hasičov v Leśnej.

prezentácia.pdf