Dňa 2. januára 2007 sa konalo 1. ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva po voľbách do obecnej samosprávy  konaných 2. decembra 2006. Rokovanie bolo  zamerané na ustanovenie nových orgánov samosprávy obce.
Rokovanie otvoril František Broš. V úvode František Kulla oboznámil prítomných s výsledkami volieb.

Dňa 19. januára 2007 bolo zvolané mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva. Hlavným bodom rokovania bola výstavba bytových domov v obci Raková. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o výstavbe troch osembytových nájomných domoch v areáli ZŠ Trstená. Na tieto domy bude predložená žiadosť na poskytnutie dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu rozvoja bývania na obstarávanie nájomných bytov.

Zrútenie strechy následkom snehovej kalamity.

Dňa 3.1.2006 o 14.45 hod. pod prívalom ťažkého snehu sa zrútila strecha telocvične pri ZŠ Ústredie. Telocvičňu využívalo 543 žiakov: ZŠ Ústredie (368 žiakov) a Cirkevnej ZŠ J. Palárika (175 žiakov). V poobedňajších hodinách a v čase voľna telocvičňu využívali žiaci na krúžkovú činnosť a taktiež občania obce. Pracovali tu krúžky, futbalový, hokejbalový, krúžok volejbalu, stolného tenisu. Trénovalo tu 5 mužstiev futbalového klubu TJ Polom, volejbalové družstvo a skupina aerobiku. Táto jediná telocvičňa v obci sa využívala i na poriadanie športových turnajov a kultúrnych podujatí. Telocvičňu sme postavili v akcii "Z" a dali do prevádzky v roku 1988.

V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg II.A „Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu“ sa priebežne usku-točňujú spoločné priateľské stretnutia a akcie družobných obcí Raková a Stará Ves nad Ondřejnicí.
15. decembra 2006 navštívili žiaci a uči-telia ZŠ Raková svojich priateľov v Českej republike. Po priateľskom zvítaní sa žiaci oboch škôl  predstavili v kostole so svojím kultúrnym programom, ktorý sprevádzali moderátori oboch škôl. Žiaci ZŠ Stará Ves predviedli vo svojej scénke príbeh obuvníka Bonifáca, ktorému sen pomohol pochopiť, kto sa skrýva za všetkými ľuďmi, ktorí potrebujú na Vianoce  jeho pomoc alebo radu.