lesnaNiekoľkoročná spolupráca dobrovoľných hasičov z Rakovej a z Leśnej (PR) bola umocnená 5. mája 2007 na stretnutí pri príležitosti osláv Svätého Floriána, patróna hasičov v Leśnej.

prezentácia.pdf

Stretnutia sa zúčastnili hasiči z DHZ Raková, Anton Heglas, starosta obce Raková, Vdp. Roman Skolozdra, rakovský farár, delgácia Základnej školy Jána Palárika z Rakovej na čele s Mgr. Pavlom Kullom, riaditeľom školy ako i zástupcovia DHZ Oščadnica, ktorí využili túto príležitosť na nadviazanie družobných vzťahov s poľskými dobrovoľnými hasičmi z Lipowej.

Sviatočný deň začal stretnutím predstaviteľov našich škôl. Potom nasledoval slávnostný pochod zúčastnených hasičských zborov do miestneho kostola św. Michała Archanioła a slávnostná svätá omša, na ktorej bol posvätený obraz Svätého Floriána. Tento obraz na znak priateľstva a spolupráce darovali hasiči z OSP Leśna svojim druhom z DHZ Raková. Pochod i svätú omšu sprevádzala hasičská dychová hudba, ktorá umocňovala slávnostný ráz.

Na nádvorí hasičského domu potom nasledovalo odhalenie pamätnej tabule Józefowi Pawlowiszowi, zakladateľovi OSP Leśna.

V slávnostnom príhovore Roman Klimczak, predseda OSP Leśna poďakoval dobrovoľným hasičom z Rakovej, vedeniu obce a farnosti v Rakovej za vrelé prijatia pri príležitosti osláv 80. výročia založenia DHZ Raková, osláv 185. výročia narodenia Jána Palárika, ako i pri iných príležitostiach.

Zároveň vyslovil presvedčenie, že spolupráca medzi našimi obcami sa bude ďalej úspešne rozvíjať v obojstranný prospech. Dôkazom toho je i nadviazanie vzťahov medzi našimi školami a farnosťami.

Poďakovanie patrí i usporiadateľom tejto milej slávnosti Romanovi Klimczakovi, predsedovi OSP Leśna, pánovi farárovi v Leśnej Ks. Piotrovi Sadkiewiczovi, Anne Polakovej, riaditeľke ZŠ v Leśnej, predstaviteľom gminy Lipowa ako aj všetkým ostatným, ktorí sa pričinili o toto krásne stretnutie.

Ing. Miroslav Mareček, tajomník DHZ Raková