Zrútenie strechy následkom snehovej kalamity.

Dňa 3.1.2006 o 14.45 hod. pod prívalom ťažkého snehu sa zrútila strecha telocvične pri ZŠ Ústredie. Telocvičňu využívalo 543 žiakov: ZŠ Ústredie (368 žiakov) a Cirkevnej ZŠ J. Palárika (175 žiakov). V poobedňajších hodinách a v čase voľna telocvičňu využívali žiaci na krúžkovú činnosť a taktiež občania obce. Pracovali tu krúžky, futbalový, hokejbalový, krúžok volejbalu, stolného tenisu. Trénovalo tu 5 mužstiev futbalového klubu TJ Polom, volejbalové družstvo a skupina aerobiku. Táto jediná telocvičňa v obci sa využívala i na poriadanie športových turnajov a kultúrnych podujatí. Telocvičňu sme postavili v akcii "Z" a dali do prevádzky v roku 1988.

Vybudovanie novej telocvične, bude vyžadovať viac ako 50 mil. Sk. V roku 2006 bolo preinvestovaných 23 mil. Sk. Za tieto peniaze sa nám podarilo prefinancovať likvidáciu pôvodnej stavby, spracovanie projektovej dokumentácie a postaviť hrubú stavbu.

O ďalšom postupe prác rozhodne novozvolené obecné zastupiteľstvo v apríli 2007, kedy bude schvaľovať úpravu rozpočtu obce a zároveň rozhodne o objeme prostriedkov vyčlenených na výstavbu telocvične.