Dňa 2. januára 2007 sa konalo 1. ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva po voľbách do obecnej samosprávy  konaných 2. decembra 2006. Rokovanie bolo  zamerané na ustanovenie nových orgánov samosprávy obce.
Rokovanie otvoril František Broš. V úvode František Kulla oboznámil prítomných s výsledkami volieb.

Z 3942 osôb zapísaných v zozname voličov sa volieb zúčastnilo 2353 voličov. Platné hlasovacie lístky pre voľby do obecného zastupiteľstva odovzdalo 2308 a pre voľby starostu 2326 voličov.
Za starostu našej obce Raková bol zvolený 761 hlasmi Anton Heglas (SNS). Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: MUDr. Margita  Heglasová (KDH, 616 hlasov), Mgr. Mária Bzdilíková (KDH, 506), Mária Mahútová (Nezáv., 498), Viera Urbaníková (SMER, 494),     Milan Bukovan (SNS, 493), Stanislav Grečmal (SNS, 492), PharmDr. Peter Šuška (SNS, 462), Anna Dolná (ĽS-HZDS, 457), JUDr. Miroslav Mariak (Nezáv., 444), Pavol Čišecký (SMER, 394), Bc. Jozef Šamaj (Nezáv., 382 hlasov).
Po zložení sľubu  novozvoleného starostu, prevzatí insignií a zložení sľubu poslancov obecného zastupiteľstva  prevzal vedenie schôdze starosta obce Anton Heglas.
Obecné zastupiteľstvo následne zriadilo týchto päť komisií a zvolilo ich predsedov: Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku (predseda JUDr. Miroslav Mariak), Komisia výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a dopravy (predseda Bc. Jozef Šamaj), Komisia sociálno-zdravotná (predsedkyňa Mária Mahútová), Komisia školstva, kultúry a športu (predsedkyňa Anna Dolná) a Komisia finančná, rozpočtu a správy majetku (predseda Pavol Čišecký). Zároveň schválilo za zástupkyňu starostu obce Vieru Urbaníkovú a sobášiacich Antona Heglasa a Vieru Urbaníkovú.