Dňa 19. januára 2007 bolo zvolané mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva. Hlavným bodom rokovania bola výstavba bytových domov v obci Raková. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o výstavbe troch osembytových nájomných domoch v areáli ZŠ Trstená. Na tieto domy bude predložená žiadosť na poskytnutie dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu rozvoja bývania na obstarávanie nájomných bytov.

Pre prideľovanie nájomných bytov je spracovaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Raková, ktorým sa určujú podmienky prenajímania obecných bytov, na ktoré bude  poskytnutá dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu rozvoja bývania na obstarávanie nájomných bytov.
Predmetné VZN je zverejnené na stránke www.rakova.sk a vo vývesných skrinkách v obci Raková, ktoré môžu fyzické a právnické osoby pripomienkovať najneskoršie do 5. februára 2007.  Následne bude predložené na schválenie obecnému zastupiteľstvu dňa 9. februára 2007. Schválenie predloženého VZN obecným zastupiteľstvom je jednou z podmienok, ktoré je potrebné splniť pri predkladaní žiadostí na poskytnutie dotácie.
Bližšie informácie o projekte výstavby nájomných bytov prinesieme v najbližších číslach spravodajcu.