Otvorený list starostov a primátorov ohľadom stavby „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc“

Obce Horných Kysúc sa tešili na mega stavbu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc“. Prichádza však trpké sklamanie z realizácie. Zmeníme to?

Jún 2004. 88-mé zasadnutie vlády SR. Všetci kysucké starostovia sedia pri internetoch, telefónoch. Vláda SR schválila žiadosť SVS, a. s. Žilina o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu na stavbu „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie regiónu Horné Kysuce“.
Radosť samosprávy z takéhoto rozhodnutia sa nedá opísať. Veď sa týmto zavŕšila snaha samosprávy od spracovania investičného zámeru, spracovania EIA, spracovania projektovej dokumentácie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, výkupu pozemkov, spracovania europrojektu. Uskutočnil sa sen samosprávy o tom, že naša generácia, konečne vráti do rieky Kysuca a jej prítokov život, že budeme žiť v krajšom prostredí, že budeme žiť zodpovednejšie.

 

 


Vláda projekt schválila a schválili ho i v Európskej únii. Čiže boli na stavbu priklepnuté financie.
Teraz už stačilo iba vybrať dodávateľa a pustiť sa do práce. SEVAK, a. s. vybral dodávateľa „Združenie Horné Kysuce“ v zastúpení firiem Váhostav – SK, a. s., ZIPP Bratislava, spol. s r. o., Vodohospodárske stavby, ekologický podnik, a. s. Bol vybratý stavebný dozor inžinierske združenie AQUA, PÖYRY, AMBERG pod vedením hlavného inžiniera nemca Ing. Gerta Büchnera.

Čo viac sme si mohli priať, známe a veľké stavebné firmy so silným zázemím a stavbárskym kumštom, nemecký stavebný dozor. Určite sme si predstavovali, že problémy budú, ale mysleli sme si, že s takýmto zázemím budú minimálne. Ale realita je iná.

Pravidelne takmer každý mesiac sa konajú kontrolné dni stavby za účasti stavebného dozora, dodávateľa, investora, štátnej správy a samosprávy, prevádzkovateľa. Keďže však pripomienky samosprávy sa každý mesiac opakujú a poväčšine sa neriešia, všetci primátori a starostovia zasadli dňa 13. 09. 2007 v Staškove bez účasti ostatných účastníkov stavby a k stavbe „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc“ prijali nasledovné stanovisko:
1. Primátori mesta Čadca a Turzovka a 13 starostovia zúčastnených obcí vyjadrujú zásadnú nespokojnosť s doterajším priebehom realizácie stavby „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc“.


- 2 -

2. Konštatujeme, že problémy s realizáciou stavby sú nasledovné:
2.1. Problémy na strane investora SEVAK, a. s.
2.2. Problémy na strane dodávateľa Združenie Horné Kysuce
3. Problémy na strane investora SEVAK, a. s.:
3.1. Uznávame, že sa jedná o megastavbu, veď v jej rámci sa vybuduje 175 km vodovodu, 259 km kanalizácie, vybuduje sa 2300 vodovodných prípojok, 6950 kanalizačných prípojok, 65 kusov čerpacích staníc, vybudujú sa ČOV Turzovka na 18000 EO a ČOV Čadca na 56000 EO. Stavba má finančný objem 2,048 miliárd Sk, avšak zmluvný vzťah je cca 2,650 miliárd Sk. A to všetko je výsledok po realizácii troch súťaží. Je prísľub na dofinancovanie stavby zo štátneho rozpočtu, avšak problém z toho vyplývajúci je iný.
Investor SEVAK, a. s. v zastúpení SVS – inžiniering, s. r. o. pravdepodobne nemal dostatočné skúsenosti s takouto stavbou a podcenil investičné náklady a rozsah stavby. To sa prejavuje v rozsahu sietí, kde došlo poväčšine bez konzultácie so starostami k vypusteniu niektorých trás zo stavby v jednotlivých obciach a k zmene materiálov stavby, aby sa znížili investičné náklady stavby, aby sa zmluvná cena s dodávateľom vôbec priblížila rozpočtovaným nákladom stavby. Ak sa totiž má v cestách II. a III. triedy a miestnych komunikáciách použiť pôvodný výkop naspäť do ryhy, veľmi ťažko je takýto nevhodný materiál v 2-4 m hĺbke zhutniteľný.
3.2. Druhým problémom je dopracovávanie realizačnej projektovej dokumentácie projektantom počas stavby a nízky stupeň majetko-právneho vysporiadania stavby
3.3. A tretím problémom je problém chýbajúcej komunikácie a mediálneho pôsobenia  investora SEVAK, a. s. s potencionálnymi zákazníkmi, veľmi málo sú informovaní starostovia, nieto ešte občania. Je pravdou, že mestá a obce sú akcionármi SEVAK-u, avšak mysleli sme si, že komunikácia SEVAKu, a. s. s budúcimi zákazníkmi bude lepšia. Dúfame, že sa blýska na lepšie časy nakoľko SEVAK, a. s. otvoril novú obchodnú kanceláriu v Čadci oproti úradu práce. Je potrebné vysvetliť legislatívu, práva a povinnosti zákazníka, spôsob napájania a pod.
Nedostatok financií, kurzové straty spôsobili, že vlastníci nehnuteľností si budú musieť zakúpiť revízne šachty na svoje náklady, nie tak ako bolo uvedené v pôvodných dohodách so SEVAK-om, a. s.
4. Avšak problémy na strane investora sú zásadnejšie a prevažujú vo vyjadrení nespokojnosti občanov nad realizáciou stavby.
4.1. Veľmi pomalý rozbeh stavby, veď k 31. 08. 2007 je prestavaných iba 8,4 % finančného objemu stavby, pričom stavba musí byť skolaudovaná k 15. 09. 2009.
Problémy sú s kvalitou vykonaných prác, najmä s úpravou rýh, zhutňovaním výkopov, nezjazdnosťou komunikácií, bezpečnosťou výkopov, obťažovaním občanov nadmerným prachom, blatom, nedosypávaním rýh, zlou reguláciou dopravy.
Konštatujeme, že najlepší stav je na trasách, kde realizuje stavbu VÁHOSTAV so svojimi vlastnými skupinami zamestnancov, mechanizmov. U ostatných členov združenia dochádza k značnej nekvalite prác v závislosti od konkrétnej partie. Niektoré stavebné čaty  sú nedostatočne personálne a strojovo vybavené. V užších uličkách dochádza k nadmernému ničeniu komunikácii iba z dôvodu, že sa kope nevhodnou technikou (traktorobagre namiesto otočných bagrov). Firmy nemajú vyriešené uskladnenie prebytočnej zeminy, dochádza k nadmernému znečisťovaniu komunikácií. Cesty niekedy na konci pracovného dňa nie sú priechodzie, a ani na konci pracovného týždňa nie sú upratané a vyčistené. Pritom takýto postup vôbec nie je pravidlom. U niektorých stavebných čiat, keby nebolo vidno zasypanú ryhu štrkodrvou, ani nie je vidieť, že sa tam kopala kanalizácia. Čiže, je vidno, že niekde sa to dá a niekde práca nepripomína žiadny stavbársky fortiel.
4.2. Dochádza v niektorých prípadoch k nedodržiavaniu stavebných povolení, rozkopávkových povolení vydaných orgánmi štátnej správy a samosprávy a dokonca sa vyskytujú prípady nedodržiavania noriem pri súbehu vedení.


- 3 -

5. Preto prítomní starostovia prijímajú nasledovné opatrenia
5.1. Žiadajú vedenie SEVAKu, a. s., MŽP SR a MF SR na dofinancovanie stavby na úroveň zmluvne dohodnutej ceny.
5.2. Žiadame SEVAK, a. s. výmenu projektového manažéra stavby s účinnosťou od 01.10.2007.
5.3. Žiadame SEVAK, a. s. ihneď personálne posilniť majekto-právny odbor.

5.4. Žiadame SEVAK, a. s. aby pravidelne mesačne informoval verejnosť o priebehu stavby, stave jej realizácii, legislatíve, realizácii prípojok, atď. ...
5.5. Vyzývame Ing. Gerta Büchnera, hlavného inžiniera, aby vykonal osobný dozor na stavbách v jednotlivých obciach a ihneď prijal konkrétne opatrenia do 01. 10. 2007 na zvýšenie kvality jednotlivých prác.
5.6. Stanoviť minimálne personálne a strojové vybavenie jednotlivých stavebných čiat podľa šírky a dĺžky komunikácie, aby mohla byť ďalej bezproblémovo realizovaná stavba.
5.7. Ing. Jozef Vražel, nový predseda dozornej rady SEVAK, a. s. prejde všetky realizačné problémy na predstavenstve SEVAKu, a. s. dňa 24. 09. 2007 a na dozornej rade dňa 01. 10. 2007 za účasti generálnych riaditeľov dodávateľských firiem s tým, že ak nedôjde k náprave v tých úsekoch, kde realizačné firmy nezváladajú stavbu, dôjde zo strany príslušných starostov k dočasnému zastaveniu stavby na príslušnom úseku.

Primátori a starostovia zúčastnených obcí sa ospravedlňujú občanom za doteraz spôsobené problémy. Dúfame, že o potrebe stavby nie je potrebné nikoho presviedčať. Stavba je v našom spoločnom záujme a dúfame, že po tomto spoločnom zasadnutí dôjde k radikálnej zmene v ďalšej realizácii stavby.

S úctou


Primátori mesta Čadca a Turzovka
Starostovia obcí Skalité, Čierne, Svrčinovec, Makov, Vysoká nad Kysucou, Dlhá nad Kysucou, Korňa, Klokočov, Podvysoká, Olešná, Staškov, Zákopčie, Raková