Raková, 1.10.2021 - Obec Raková v súčasnosti pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022-2026. Ide o strategický dokument, ktorý určuje ciele a priority v sociálnej oblasti i opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v obci. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť. Podkladom pre jeho spracovanie je aj dotazník, ktorý mapuje sociálne potreby občanov. Prosíme občanov, aby venovali pár minút vyplneniu tohto dotazníka. Dotazník je možné vyplniť do 15.10.2021 nasledovnými spôsobmi:

1/ stiahnutie prílohy dotazníka z webovej stránky obce, jeho vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2/ stiahnutie dotazníka z webovej stránky obce, vytlačenie dotazníka, jeho vyplnenie a doručenie osobne alebo poštou na adresu: Obec Raková, Obecný úrad č. 140, 023 51 Raková

3/ prevzatie vytlačeného dotazníka na referáte sociálneho odboru /kanc. č. 5/, jeho vyplnenie a následné odovzdanie.

Za Vašu spoluprácu ďakujeme

docDotazník - Komunitný plán

pdfDotazník - Komunitný plán

Okresnému úradu Žilina, odboru  starostlivosti o životné prostredie, bolo doručené oznámenie o zmene strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 zákona predmetom povinného hodnotenia podľa zákona. 

Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 6 ods.5 zákona, informovať o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spôsobom a to v lehote do 3 dní od jeho doručenia a oznámiť, kedy a kde je možné do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+" je zverejnené aj na internetovej stránke: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

Ing. arch. Pavel Kropitz, vedúci  odboru 

Príloha:   pdfSprievodný list          pdfInformácia pre verejnosť

Vyvesené: 31.8.2021

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie obcou zverejnené. 

Dňa 5.8.2021 sa uskutočnilo Hasičské sústredenie Juniorov a Dorastu pod vedením vedúceho Martina Krištofika. Sústredenie bolo zamerané hlavne na kondičný tréning a zlepšenie zručností  našich mladých hasičov. Deti a dorast si zmerali sily v rôznych disciplínach ako napríklad -  beh cez prekážky,  skákanie vo vreci, viazanie uzlov,  zapájanie hadíc.  Záver sústredenia si mladí hasiči spestrili  hrou  -  vybíjaná. Napriek nepriaznivému počasiu si  každý odniesol veľa zážitkov a aj sladkú odmenu. Ďakujeme CVČ  Raková a DHZ Raková za občerstvenie pre deti a dorast.

Ako každoročne aj tento rok -  17. júla 2021 sa mladí futbalisti stretli v priateľských zápasoch v rámci športového dňa. Starší žiaci si zmerali sily s mužstvom z Podvysokej a mladší žiaci s mužstvom z Čadce. Pod vedením trénera PhDr. Jozefa Majeríka a Daniela Králika si mladí futbalisti zasúťažili v disciplínach – vedenie lopty na čas, vedenie lopty okolo kužeľov,  beh pomedzi prekážky.  Ocenení   za šikovnosť v súťažiach boli – starší žiaci: Daniel Olšiak, Adam Michalina, Adam Buček, mladší žiaci : Tobias Liščák, Lukáš Harvaník, Tadeáš Oravec. V rámci tohto podujatia boli ocení i  starší žiaci, ktorí prechádzajú do kategórie dorastu – Matej Kajánek, Peter Vajda, Jaroslav Hlava, Martin Bukovan a Jakub  Ďurník. Potom prišli na rad rodičia, ktorí si zmerali svoje sily v priateľskom futbalovom stretnutí. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére. O občerstvenie sa postarali FK Polom Raková, CVČ Raková,  Eugen Konečný a rodičia.

Ďakujeme!

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť  právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú  zmeny v poskytovaní dotácie na stravu. Obec Raková oznamuje zákonným zástupcom dieťaťa informácie k poskytnutiu dotácie na stravu - bezplatných obedov v školskom roku 2021/2022.